ГРАФИК за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец август 2018 година

ГРАФИК

за провеждане на заседания  на постоянните комисии към

Общински съвет – Каварна през месец август 2018 година

 

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

Понеделник, 20 август 2018 г. 

13:00

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

Понеделник, 20 август 2018 г. 

14:00

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

Понеделник, 20 август 2018 г. 

14:30

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

Вторник, 21 август 2018 г.

13:00

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

Вторник, 21 август 2018 г.

14:30

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

Вторник, 21 август 2018 г.

15:30

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 303 относно одобряване на актуализирано разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на Община Каварна към 30 юни 2018 година.

2. Докладна записка вх. № 305 относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в  Община Каварна (2018-2019 г.)

3. Докладна записка вх. № 306 относно утвърждаване и дофинансиране на паралелки с намален брой ученици в училищата и на групи с намален брой деца в детските градини на община Каварна през учебната 2018/2019 г.

4. Докладна записка вх. № 311 относно включване на Детска градина „Слънце“ – с. Септемврийци и Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Белгун в списъка на защитени детски градини и училища към Министерския съвет.

5. Докладна записка вх. № 318 относно включване на училищата и детските градини от Община Каварна в Списъка на средищните детски градини и училища през 2018-2019 г. учебна година, който се утвърждава от Министерския съвет.

 

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

1. Докладна записка вх. № 303 относно одобряване на актуализирано разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на Община Каварна към 30 юни 2018 година.

2. Докладна записка вх. № 299 относно промяна на характера на поземлени имоти в землищата на с. Селце, с.Челопечене, с. Раковски и с.Белгун, община Каварна от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

3. Докладна записка вх. № 310 относно одобряване на задание за изработване на проект на подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания , представляващ подземен електропровод от поземелен имот (ПИ) 07257.30.183 до ПИ 07257.31.309 в землището на с. Българево, община Каварна, община Каварна, област Добрич.

4. Докладна записка вх. № 324 относно определяне на представители на общинския съвет за участие в работна група за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

 

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Докладна записка вх. № 303 относно одобряване на актуализирано разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на Община Каварна към 30 юни 2018 година.

2. Докладна записка вх. № 305 относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в  Община Каварна (2018-2019 г.)

3. Докладна записка вх. № 307 относно даване на съгласие по постъпила молба до Община Каварна от Галина Мустанова Османова за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

4. Докладна записка вх. № 308 относно даване на съгласие по постъпила молба до Община Каварна от Даниела Невянова Алекова за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

5. Докладна записка вх. № 322 относно определяне на представител на Община Кварна за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД град Добрич.

 

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Докладна записка вх. № 303 относно одобряване на актуализирано разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на Община Каварна към 30 юни 2018 година.

2. Докладна записка вх. № 301 относно делегиране на права на управителя на „МБАЛ-Каварна” ЕООД за сключване на договор с мобилен оператор.

3. Докладна записка вх. № 304 относно отдаване под наем на част от недвижим имот в землището на с. Свети Никола, община Каварна и сключване на договор с мобилен оператор.

4. Докладна записка вх. № 298 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна

5. Докладна записка вх. № 300 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Божурец, с. Божурец, общ. Каварна

6. Докладна записка вх. № 317 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, община Каварна

7. Докладна записка вх. № 312 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

8. Докладна записка вх. № 315 относно учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

9. Докладна записка вх. № 316 относно промяна на Решение № 485 по Протокол № 19 от 27.11.2018 г. и определяне на нови зони в с. Божурец, общ. Каварна.

10. Докладна записка вх. № 309 относно одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна в частта за УПИ II „за озеленяване“ в квартал 327 и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна в частта за УПИ II „за озеленяване“ в квартал 327.

11. Докладна записка вх. № 310 относно одобряване на задание за изработване на проект на подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания , представляващ подземен електропровод от поземелен имот (ПИ) 07257.30.183 до ПИ 07257.31.309 в землището на с. Българево, община Каварна, община Каварна, област Добрич.

12. Докладна записка вх. № 314 относно одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна в частта за УПИ VIII, УПИ X, отреден „за озеленяване“  и тупик за достъп до УПИ VIII и УПИ IX в квартал 148 и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна в частта за УПИ VIII, УПИ X, „за озеленяване“ “  и тупик за достъп до УПИ VIII и УПИ IX в квартал 148 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.

 

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 303 относно одобряване на актуализирано разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на Община Каварна към 30 юни 2018 година.

2. Докладна записка вх. № 299 относно промяна на характера на поземлени имоти в землищата на с. Селце, с.Челопечене, с. Раковски и с.Белгун, община Каварна от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

3. Докладна записка вх. № 301 относно делегиране на права на управителя на „МБАЛ-Каварна” ЕООД за сключване на договор с мобилен оператор.

4. Докладна записка вх. № 304 относно отдаване под наем на част от недвижим имот в землището на с. Свети Никола, община Каварна и сключване на договор с мобилен оператор.

5. Докладна записка вх. № 298 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна

6. Докладна записка вх. № 300 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Божурец, с. Божурец, общ. Каварна

7. Докладна записка вх. № 317 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, община Каварна

8. Докладна записка вх. № 312 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

9. Докладна записка вх. № 315 относно учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

10. Докладна записка вх. № 316 относно промяна на Решение № 485 по Протокол № 19 от 27.11.2018 г. и определяне на нови зони в с. Божурец, общ. Каварна.

11. Докладна записка вх. № 309 относно одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна в частта за УПИ II „за озеленяване“ в квартал 327 и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна в частта за УПИ II „за озеленяване“ в квартал 327.

12. Докладна записка вх. № 310 относно одобряване на задание за изработване на проект на подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания , представляващ подземен електропровод от поземелен имот (ПИ) 07257.30.183 до ПИ 07257.31.309 в землището на с. Българево, община Каварна, община Каварна, област Добрич.

13. Докладна записка вх. № 314 относно одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна в частта за УПИ VIII, УПИ X, отреден „за озеленяване“  и тупик за достъп до УПИ VIII и УПИ IX в квартал 148 и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна в частта за УПИ VIII, УПИ X, „за озеленяване“ “  и тупик за достъп до УПИ VIII и УПИ IX в квартал 148 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.

14. Докладна записка вх. № 307 относно даване на съгласие по постъпила молба до Община Каварна от Галина Мустанова Османова за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

15. Докладна записка вх. № 308 относно даване на съгласие по постъпила молба до Община Каварна от Даниела Невянова Алекова за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

16. Докладна записка вх. № 311 относно включване на Детска градина „Слънце“ – с. Септемврийци и Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Белгун в списъка на защитени детски градини и училища към Министерския съвет.

17. Докладна записка вх. № 318 относно включване на училищата и детските градини от Община Каварна в Списъка на средищните детски градини и училища през 2018-2019 г. учебна година, който се утвърждава от Министерския съвет.

18. Докладна записка вх. № 322 относно определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД град Добрич.

 

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 303 относно одобряване на актуализирано разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на Община Каварна към 30 юни 2018 година.

2. Докладна записка вх. № 301 относно делегиране на права на управителя на „МБАЛ-Каварна” ЕООД за сключване на договор с мобилен оператор.

3. Докладна записка вх. № 306 относно утвърждаване и дофинансиране на паралелки с намален брой ученици в училищата и на групи с намален брой деца в детските градини на община Каварна през учебната 2018/2019 г.

4. Докладна записка вх. № 298 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна

5. Докладна записка вх. № 300 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Божурец, с. Божурец, общ. Каварна

6. Докладна записка вх. № 304 относно отдаване под наем на част от недвижим имот в землището на с. Свети Никола, община Каварна и сключване на договор с мобилен оператор.

7. Докладна записка вх. № 312 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

8. Докладна записка вх. № 315 относно учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

9. Докладна записка вх. № 317 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, община Каварна

10. Докладна записка вх. № 324 относно определяне на представители на общинския съвет за участие в работна група за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.