График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец април 2019 година

ГРАФИК

за провеждане на заседания  на постоянните комисии към

Общински съвет – Каварна през месец април 2019 година

 

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

Понеделник, 22 април 2019 г.

14:00

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

Понеделник, 22 април 2019 г.

15:00

Постоянна комисия по законност и установяване на конфликт на интереси

Понеделник, 22 април 2019 г.

16:00

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

Вторник, 23 април 2019 г.

13:00

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

Вторник, 23 април 2019 г.

13:30

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

Вторник, 23 април 2019 г.

14:00

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

1. Докладна записка вх. № 195 относно отчет за дейността на ОП „Чиракман” за 2018 г.

2. Докладна записка вх. № 185 относно годишните финансово-счетоводни отчети на дружествата, в които Община Каварна притежава части от капитала за 2018 г.

3. Докладна записка вх. № 183 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

4. Докладна записка вх. № 190 относно изменение на ПУП-ПР в гр. Каварна на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

 

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Докладна записка вх. № 195 относно отчет за дейността на ОП „Чиракман” за 2018 г.

2. Докладна записка вх. № 185 относно годишните финансово-счетоводни отчети на дружествата, в които Община Каварна притежава части от капитала за 2018 г.

3. Докладна записка вх. № 175 относно приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Каварна.

4. Докладна записка вх. № 177 относно преразглеждане на решение № 592 по Протокол № 47 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 26.03.2019 г.

5. Докладна записка вх. № 189 относно определяне на представител на Община Каварна за участие в редовно Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич АД, гр. Добрич.

6. Докладна записка вх. № 174 относно даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

7. Докладна записка вх. № 188 относно отпускане на еднократна финансова помощ на Димка Гавраилова Кирчева с настоящ адрес гр. Каварна, ул. „Георги Кирков” № 6, ап. 13.

 

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 195 относно отчет за дейността на ОП „Чиракман” за 2018 г.

2. Докладна записка вх. № 185 относно годишните финансово-счетоводни отчети на дружествата, в които Община Каварна притежава части от капитала за 2018 г.

3. Докладна записка вх. № 183 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

4. Докладна записка вх. № 180 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Българево, общ. Каварна.

5. Докладна записка вх. № 182 относно прекратяване на съсобственост в гр. Каварна, общ. Каварна.

6. Докладна записка вх. № 178 относно учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

7. Докладна записка вх. № 179 относно учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

8. Докладна записка вх. № 184 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в с. Нейково, общ. Каварна.

9. Докладна записка вх. № 181 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

10. Докладна записка вх. № 188 относно отпускане на еднократна финансова помощ на Димка Гавраилова Кирчева с настоящ адрес гр. Каварна, ул. „Георги Кирков” № 6, ап. 13.

11. Докладна записка вх. № 186 относно одобряване на разходите за командировки на кмета на Община Каварна за периода 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г.

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 195 относно отчет за дейността на ОП „Чиракман” за 2018 г.

2. Докладна записка вх. № 185 относно годишните финансово-счетоводни отчети на дружествата, в които Община Каварна притежава части от капитала за 2018 г.

3. Докладна записка вх. № 175 относно приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Каварна.

 

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Докладна записка вх. № 195 относно отчет за дейността на ОП „Чиракман” за 2018 г.

2. Докладна записка вх. № 185 относно годишните финансово-счетоводни отчети на дружествата, в които Община Каварна притежава части от капитала за 2018 г.

3. Докладна записка вх. № 183 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

4. Докладна записка вх. № 180 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Българево, общ. Каварна.

5. Докладна записка вх. № 182 относно прекратяване на съсобственост в гр. Каварна, общ. Каварна.

6. Докладна записка вх. № 178 относно учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

7. Докладна записка вх. № 179 относно учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

8. Докладна записка вх. № 184 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в с. Нейково, общ. Каварна.

9. Докладна записка вх. № 181 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

10. Докладна записка вх. № 176 относно одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна в частта за УПИ I-1190, УПИ II „за озеленяване” и пешеходна зона в кв. 150 и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ I-1190, УПИ II „за озеленяване” и пешеходна зона в кв. 150.

11. Докладна записка вх. № 190 относно изменение на ПУП-ПР в гр. Каварна на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

 

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 195 относно отчет за дейността на ОП „Чиракман” за 2018 г.

2. Докладна записка вх. № 185 относно годишните финансово-счетоводни отчети на дружествата, в които Община Каварна притежава части от капитала за 2018 г.

3. Докладна записка вх. № 175 относно приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Каварна.

4. Докладна записка вх. № 177 относно преразглеждане на решение № 592 по Протокол № 47 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 26.03.2019 г.

5. Докладна записка вх. № 183 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

6. Докладна записка вх. № 180 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Българево, общ. Каварна.

7. Докладна записка вх. № 182 относно прекратяване на съсобственост в гр. Каварна, общ. Каварна.

8. Докладна записка вх. № 178 относно учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

9. Докладна записка вх. № 179 относно учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

10. Докладна записка вх. № 184 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в с. Нейково, общ. Каварна.

11. Докладна записка вх. № 181 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

12. Докладна записка вх. № 176 относно одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна в частта за УПИ I-1190, УПИ II „за озеленяване” и пешеходна зона в кв. 150 и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ I-1190, УПИ II „за озеленяване” и пешеходна зона в кв. 150.

13. Докладна записка вх. № 190 относно изменение на ПУП-ПР в гр. Каварна на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

14. Докладна записка вх. № 189 относно определяне на представител на Община Каварна за участие в редовно Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич АД, гр. Добрич.

15. Докладна записка вх. № 174 относно даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

16. Докладна записка вх. № 188 относно отпускане на еднократна финансова помощ на Димка Гавраилова Кирчева с настоящ адрес гр. Каварна, ул. „Георги Кирков” № 6, ап. 13.

17. Докладна записка вх. № 186 относно одобряване на разходите за командировки на кмета на Община Каварна за периода 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г.