ГРАФИК за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец април 2018 година

ГРАФИК

за провеждане на заседания  на постоянните комисии към

Общински съвет – Каварна през месец април  2018 година

 

 

КОМИСИЯ

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

Вторник, 10 април 2018 г. 

12:30

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

Вторник, 10 април 2018 г.

13:00

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

Вторник, 10 април 2018 г.

13:30

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

Вторник, 10 април 2018 г. 

14:30

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

Вторник, 10 април 2018 г. 

15:30

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

Вторник, 10 април 2018 г. 

16:15

 

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

1. Докладна записка вх. № 128 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

2. Докладна записка вх. № 132 относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост в землището на с. Българево, община Каварна.

3. Докладна записка вх. № 135 относно подкрепа по разработване и изграждане на проект „Проучване, разработване и изграждане на устойчив туристически маршрут „Черно море”.

4. Докладна записка вх. № 140 относно одобряване на задание за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън  границите на населените места и селищните образувания, представляващ външен водопровод от тръбен кладенец   Р104 до НР 6000 куб. м, община Каварна, област Добрич.

5. Докладна записка вх. № 142 относно одобряване на задание за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън  границите на населените места и селищните образувания, представляващ външен водопровод от тръбен кладенец   Р110 до НР 6000 куб. м, община Каварна, област Добрич.

 

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 129 относно предоставяне безвъзмездно за управление на поземлени имоти – публична собственост в град Каварна.

2. Докладна записка вх. № 134 относно приемане на План за противодействие на тероризма на община Каварна.

 

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 120 относно отпускане на еднократна финансова помощ на Надежда Веселинова Пиндикова за детето Теодор Надеждов Пиндиков.

2. Докладна записка вх. № 121 относно приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Каварна за 2019 г.

3. Докладна записка вх. № 122 относно приемане на бюджетна прогноза за периода 2019 – 2012 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – I-ви етап

4. Докладна записка вх. № 124 относно избор на директор на Общинско предприятие „Чиракман” град Каварна.

5. Докладна записка вх. № 128 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

6. Докладна записка вх. № 132 относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост в землището на с. Българево, община Каварна.

7. Докладна записка вх. № 138 относно одобряване на разходите за командировки на кмета на община Каварна за периода 01.01.2018г. – 31.03.2018г.  

8. Докладна записка вх. № 139 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

 

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Докладна записка вх. № 128 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

2. Докладна записка вх. № 129 относно предоставяне безвъзмездно за управление на поземлени имоти – публична собственост в град Каварна.

3. Докладна записка вх. № 130 относно изменение на ПУП-ПР в село Свети Никола, общ. Каварна на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

4. Докладна записка вх. № 131 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Селце, общ. Каварна.

5. Докладна записка вх. № 132 относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост в землището на с. Българево, община Каварна.

6. Докладна записка вх. № 133 относно учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

7. Докладна записка вх. № 139 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

8. Докладна записка вх. № 140 относно одобряване на задание за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън  границите на населените места и селищните образувания, представляващ външен водопровод от тръбен кладенец   Р104 до НР 6000 куб. м, община Каварна, област Добрич.

9. Докладна записка вх. № 142 относно одобряване на задание за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън  границите на населените места и селищните образувания, представляващ външен водопровод от тръбен кладенец   Р110 до НР 6000 куб. м, община Каварна, област Добрич.

10. Докладна записка вх. № 141 относно съгласие за изработване на проект за изменение на плана за регулация на с. Поручик Чунчево, общ. Каварна в частта за кв. 2, в обхват ПИ 67861.501.132 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията.

 

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 122 относно приемане на бюджетна прогноза за периода 2019 – 2012 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – I-ви етап

2. Докладна записка вх. № 124 относно избор на директор на Общинско предприятие „Чиракман” град Каварна.

3. Докладна записка вх. № 128 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

4. Докладна записка вх. № 129 относно предоставяне безвъзмездно за управление на поземлени имоти – публична собственост в град Каварна.

5. Докладна записка вх. № 130 относно изменение на ПУП-ПР в село Свети Никола, общ. Каварна на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

6. Докладна записка вх. № 131 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Селце, общ. Каварна.

7. Докладна записка вх. № 132 относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост в землището на с. Българево, община Каварна.

8. Докладна записка вх. № 133 относно учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

9. Докладна записка вх. № 134 относно приемане на План за противодействие на тероризма на община Каварна.

10. Докладна записка вх. № 139 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

11. Докладна записка вх. № 140 относно одобряване на задание за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън  границите на населените места и селищните образувания, представляващ външен водопровод от тръбен кладенец   Р104 до НР 6000 куб. м, община Каварна, област Добрич.

12. Докладна записка вх. № 142 относно одобряване на задание за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън  границите на населените места и селищните образувания, представляващ външен водопровод от тръбен кладенец   Р110 до НР 6000 куб. м, община Каварна, област Добрич.

13. Докладна записка вх. № 141 относно съгласие за изработване на проект за изменение на плана за регулация на с. Поручик Чунчево, общ. Каварна в частта за кв. 2, в обхват ПИ 67861.501.132 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията.

 

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Докладна записка вх. № 120 относно отпускане на еднократна финансова помощ на Надежда Веселинова Пиндикова за детето Теодор Надеждов Пиндиков.

2. Докладна записка вх. № 121 относно приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Каварна за 2019 г.

3. Докладна записка вх. № 123 относно даване на съгласие по постъпила молба от Златка Христова Стоева за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

4 Докладна записка вх. № 135 относно подкрепа по разработване и изграждане на проект „Проучване, разработване и изграждане на устойчив туристически маршрут „Черно море”.