График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец януари 2020 година

 

КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

Постоянна комисия по законност и установяване на конфликт на интереси

понеделник, 20 януари 2020 г.

11:00

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

понеделник, 20 януари 2020 г.

13:00

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

понеделник, 20 януари 2020 г.

14:00

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

вторник, 21 януари 2020 г.

13:00

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

вторник, 21 януари 2020 г.

14:00

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

вторник, 21 януари 2020 г.

15:00

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

1. Докладна записка вх. № 34 относно отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г.;

2. Докладна записка вх. № 35 относно приемане на стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 година;

3. Докладна записка вх. № 33 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г.;

4. Докладна записка вх. № 32 относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им. Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Каварна /годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мерите, пасищата и ливадите за общо и за индивидуално ползване и задълженията на общината и ползвателите за поддържането им/ за стопанската 2020/2021 г.

5. Докладна записка вх. № 15 относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

6. Докладна записка вх. № 26 относно представителство на община Каварна в Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна рибарска група „Шабла – Каварна - Балчик”;

7. Докладна записка вх. № 29 относно одобряване на общата численост и структура на общинска администрация Каварна;

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Докладна записка вх. № 34 относно отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г.;

2. Докладна записка вх. № 35 относно приемане на стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 година;

3. Докладна записка вх. № 33 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г.;

4. Докладна записка вх. № 25 относно приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища за 2020 г.;

5. Докладна записка вх. № 15 относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

6. Докладна записка вх. № 37 относно провеждане на конкурс за управител на „МБАЛ - Каварна” ЕООД, гр. Каварна;

7. Докладна записка вх. № 36 относно провеждане на конкурс за управител на „Медицински център I - Каварна” ЕООД гр. Каварна;

8. Докладна записка вх. № 29 относно одобряване на общата численост и структура на общинска администрация Каварна;

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 34 относно отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г.;

2. Докладна записка вх. № 35 относно приемане на стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 година;

3. Докладна записка вх. № 33 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г.;

4. Докладна записка вх. № 24 относно определяне на имоти – частна общинска собственост подлежащи на застраховане, съгласно ЗОС за 2020 г.;

5. Докладна записка вх. № 25 относно приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища за 2020 г.;

6. Докладна записка вх. № 32 относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им. Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Каварна /годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мерите, пасищата и ливадите за общо и за индивидуално ползване и задълженията на общината и ползвателите за поддържането им/ за стопанската 2020/2021 г.

7. Докладна записка вх. № 31 относно проект на Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

8. Докладна записка вх. № 15 относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

9. Докладна записка вх. № 30 относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Каварна;

10. Докладна записка вх. № 19 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър, община Каварна;

11. Докладна записка вх. № 22 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, община Каварна;

12. Докладна записка вх. № 21 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, община Каварна;

13. Докладна записка вх. № 28 относно отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост;

14. Докладна записка вх. № 23 относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински недвижим имот в гр. Каварна;

15. Докладна записка вх. № 27 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

16. Докладна записка вх. № 20 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

17. Докладна записка вх. № 37 относно провеждане на конкурс за управител на „МБАЛ - Каварна” ЕООД, гр. Каварна;

18. Докладна записка вх. № 36 относно провеждане на конкурс за управител на „Медицински център I - Каварна” ЕООД гр. Каварна;

19. Докладна записка вх. № 26 относно представителство на община Каварна в Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна рибарска група „Шабла – Каварна - Балчик”;

20. Докладна записка вх. № 29 относно одобряване на общата численост и структура на общинска администрация Каварна;

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 34 относно отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г.;

2. Докладна записка вх. № 35 относно приемане на стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 година;

3. Докладна записка вх. № 33 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г.;

4. Докладна записка вх. № 15 относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

5. Докладна записка вх. № 30 относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Каварна;

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Докладна записка вх. № 34 относно отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г.;

2. Докладна записка вх. № 35 относно приемане на стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 година;

3. Докладна записка вх. № 33 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г.;

4. Докладна записка вх. № 32 относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им. Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Каварна /годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мерите, пасищата и ливадите за общо и за индивидуално ползване и задълженията на общината и ползвателите за поддържането им/ за стопанската 2020/2021 г.

5. Докладна записка вх. № 15 относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

6. Докладна записка вх. № 19 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър, община Каварна;

7. Докладна записка вх. № 22 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, община Каварна;

8. Докладна записка вх. № 21 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, община Каварна;

9. Докладна записка вх. № 28 относно отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост;

10. Докладна записка вх. № 23 относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински недвижим имот в гр. Каварна;

11. Докладна записка вх. № 27 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

12. Докладна записка вх. № 20 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 34 относно отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г.;

2. Докладна записка вх. № 35 относно приемане на стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 година;

3. Докладна записка вх. № 33 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г.;

4. Докладна записка вх. № 24 относно определяне на имоти – частна общинска собственост подлежащи на застраховане, съгласно ЗОС за 2020 г.;

5. Докладна записка вх. № 25 относно приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища за 2020 г.;

6. Докладна записка вх. № 32 относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им. Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Каварна /годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мерите, пасищата и ливадите за общо и за индивидуално ползване и задълженията на общината и ползвателите за поддържането им/ за стопанската 2020/2021 г.

7. Докладна записка вх. № 31 относно проект на Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

8. Докладна записка вх. № 15 относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

9. Докладна записка вх. № 30 относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Каварна;

10. Докладна записка вх. № 19 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър, община Каварна;

11. Докладна записка вх. № 22 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, община Каварна;

12. Докладна записка вх. № 21 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, община Каварна;

13. Докладна записка вх. № 28 относно отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост;

14. Докладна записка вх. № 23 относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински недвижим имот в гр. Каварна;

15. Докладна записка вх. № 27 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

16. Докладна записка вх. № 20 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

17. Докладна записка вх. № 37 относно провеждане на конкурс за управител на „МБАЛ - Каварна” ЕООД, гр. Каварна;

18. Докладна записка вх. № 36 относно провеждане на конкурс за управител на „Медицински център I - Каварна” ЕООД гр. Каварна;

19. Докладна записка вх. № 26 относно представителство на община Каварна в Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна рибарска група „Шабла – Каварна - Балчик”;

20. Докладна записка вх. № 29 относно одобряване на общата численост и структура на общинска администрация Каварна;