График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец септември 2020 година

КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

Постоянна комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове

сряда, 23 септември 2020 г.

10:00

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности

сряда, 23 септември 2020 г.

11:00

Постоянна комисия по

образование, култура и младежки дейности

сряда, 23 септември 2020 г.

12:00

Постоянна комисия по териториално развитие и инвестиционни дейности

сряда, 23 септември 2020 г.

13:00

Постоянна комисия по икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия

сряда, 23 септември 2020 г.

13:00

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

сряда, 23 септември 2020 г.

14:00

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия

1. Докладна записка вх. № 492 относно одобряване на проектобюджета за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2022г. и  2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;

2. Докладна записка вх. № 497 относно учредяване право на ползване за устройване на пчелин;

3. Докладна записка вх. № 484 относно провеждане на Общо събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич” АД, гр. Добрич;

4. Докладна записка вх. № 501 относно определяне на представител на Общински съвет – Каварна в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия;

5. Докладна записка вх. № 499 относно разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция в община Каварна;

6. Докладна записка вх. № 495 относно приемане на окончателен одитен доклад на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД.

7. Докладна записка вх. № 489 относно декларация на Общински съвет – Каварна, с приемане на позиция във връзка с повишаването на стандарта на живот в община Каварна и устойчивото развитие, за осъществяване на дейности, вкл. изпълнение на проекти в областта на опазването на околната среда, съвместно с учените от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките, както и за съвместна работа със Сдружение „За Туризма на Калиакра”

8. Докладна записка вх. № 485 относно предложение от кмета на кметство село Българево до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за основно обновяване на разрушените вълнобойни съоръжения в залив „Болата”, изградени в поземлени имоти с идентификатори 07257.45.508 и 07257.235.510 по КККР на с. Българево, Община Каварна, Област Добрич, с което да се приведат в съответствие с действащите в законодателството строителни норми за такъв тип инфраструктурни обекти;

9. Докладна записка вх. № 486 относно предложение от кмета на кметство село Българево до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, е искане за обособяване на обществен паркинг в близост до залив „Болата” в поземлен имот 07257.45.308 по КККР на с. Българево, Община Каварна, Област Добрич, заедно с предприемане на дейности по рехабилитацията на съществуващите пътища, които водят до плаж „Болата”, в т.ч. поземлени имоти 07257.45.280, 07257.45.518 и 07257.45.519 по КККР на с. Българево, Община Каварна, Област Добрич;

10. Докладна записка вх. № 487 относно предложение от кмета на кметство село Българево до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за предоставяне от страна на Министерски съвет за управление на Община Каварна имоти - находящи в залив „Болата”: морски плаж „Болата”, път, територията между пътя и плаж „Болата”, брегоукрепителни съоръжения - публична държавна собственост по силата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за държавната собственост, представляващи поземлени имоти с идентификатори: 07257.45.506, 07257.45.507, 07257.45.508, 07257.45.510, 07257.45.518, 07257.45.519, съгласно КККР на с. Българево, община Каварна, област Добрич, за трайно задоволяване на обществената потребност от местно значение;

11. Докладна записка вх. № 487 относно предложение от кмета на кметство село Българево до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за предприемане на стъпки по изпълнението на Решение № 553 от Протокол № 44 от заседанието на общинския съвет на 31.01.2019 г., за създаване на условия за развитие на устойчив туризъм в крайбрежните землищни масиви № 29, № 30, № 31 и № 32 по КККР на с. Българево, общ. Каварна, непопадащи в границите на приоритетно природно местообитание за опазване 62С0* Понто - сарматски степи, с цел подобряване на икономическото състояние, инвестиционния климат и демографските показатели на региона, вкл. и по определяне на специален режим на устройство за посочената територия.

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности

1. Докладна записка вх. № 492 относно одобряване на проектобюджета за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2022г. и  2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;

2. Докладна записка вх. № 484 относно провеждане на Общо събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич” АД, гр. Добрич;

3. Докладна записка вх. № 501 относно определяне на представител на Общински съвет – Каварна в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия;

4. Докладна записка вх. № 499 относно разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция в община Каварна;

5. Докладна записка вх. № 495 относно приемане на окончателен одитен доклад на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД.

6. Докладна записка вх. № 489 относно декларация на Общински съвет – Каварна, с приемане на позиция във връзка с повишаването на стандарта на живот в община Каварна и устойчивото развитие, за осъществяване на дейности, вкл. изпълнение на проекти в областта на опазването на околната среда, съвместно с учените от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките, както и за съвместна работа със Сдружение „За Туризма на Калиакра”

7. Докладна записка вх. № 485 относно предложение от кмета на кметство село Българево до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за основно обновяване на разрушените вълнобойни съоръжения в залив „Болата”, изградени в поземлени имоти с идентификатори 07257.45.508 и 07257.235.510 по КККР на с. Българево, Община Каварна, Област Добрич, с което да се приведат в съответствие с действащите в законодателството строителни норми за такъв тип инфраструктурни обекти;

8. Докладна записка вх. № 486 относно предложение от кмета на кметство село Българево до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, е искане за обособяване на обществен паркинг в близост до залив „Болата” в поземлен имот 07257.45.308 по КККР на с. Българево, Община Каварна, Област Добрич, заедно с предприемане на дейности по рехабилитацията на съществуващите пътища, които водят до плаж „Болата”, в т.ч. поземлени имоти 07257.45.280, 07257.45.518 и 07257.45.519 по КККР на с. Българево, Община Каварна, Област Добрич;

9. Докладна записка вх. № 487 относно предложение от кмета на кметство село Българево до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за предоставяне от страна на Министерски съвет за управление на Община Каварна имоти - находящи в залив „Болата”: морски плаж „Болата”, път, територията между пътя и плаж „Болата”, брегоукрепителни съоръжения - публична държавна собственост по силата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за държавната собственост, представляващи поземлени имоти с идентификатори: 07257.45.506, 07257.45.507, 07257.45.508, 07257.45.510, 07257.45.518, 07257.45.519, съгласно КККР на с. Българево, община Каварна, област Добрич, за трайно задоволяване на обществената потребност от местно значение;

10. Докладна записка вх. № 487 относно предложение от кмета на кметство село Българево до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за предприемане на стъпки по изпълнението на Решение № 553 от Протокол № 44 от заседанието на общинския съвет на 31.01.2019 г., за създаване на условия за развитие на устойчив туризъм в крайбрежните землищни масиви № 29, № 30, № 31 и № 32 по КККР на с. Българево, общ. Каварна, непопадащи в границите на приоритетно природно местообитание за опазване 62С0* Понто - сарматски степи, с цел подобряване на икономическото състояние, инвестиционния климат и демографските показатели на региона, вкл. и по определяне на специален режим на устройство за посочената територия.

Постоянна комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове

1. Докладна записка вх. № 492 относно одобряване на проектобюджета за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2022г. и  2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;

2. Докладна записка вх. № 498 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг;

3. Докладна записка вх. № 497 относно учредяване право на ползване за устройване на пчелин;

4. Докладна записка вх. № 484 относно провеждане на Общо събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич” АД, гр. Добрич;

5. Докладна записка вх. № 501 относно определяне на представител на Общински съвет – Каварна в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия;

6. Докладна записка вх. № 499 относно разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция в община Каварна;

7. Докладна записка вх. № 495 относно приемане на окончателен одитен доклад на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД.

8. Докладна записка вх. № 489 относно декларация на Общински съвет – Каварна, с приемане на позиция във връзка с повишаването на стандарта на живот в община Каварна и устойчивото развитие, за осъществяване на дейности, вкл. изпълнение на проекти в областта на опазването на околната среда, съвместно с учените от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките, както и за съвместна работа със Сдружение „За Туризма на Калиакра”

 9. Докладна записка вх. № 485 относно предложение от кмета на кметство село Българево до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за основно обновяване на разрушените вълнобойни съоръжения в залив „Болата”, изградени в поземлени имоти с идентификатори 07257.45.508 и 07257.235.510 по КККР на с. Българево, Община Каварна, Област Добрич, с което да се приведат в съответствие с действащите в законодателството строителни норми за такъв тип инфраструктурни обекти;

10. Докладна записка вх. № 486 относно предложение от кмета на кметство село Българево до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, е искане за обособяване на обществен паркинг в близост до залив „Болата” в поземлен имот 07257.45.308 по КККР на с. Българево, Община Каварна, Област Добрич, заедно с предприемане на дейности по рехабилитацията на съществуващите пътища, които водят до плаж „Болата”, в т.ч. поземлени имоти 07257.45.280, 07257.45.518 и 07257.45.519 по КККР на с. Българево, Община Каварна, Област Добрич;

11. Докладна записка вх. № 487 относно предложение от кмета на кметство село Българево до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за предоставяне от страна на Министерски съвет за управление на Община Каварна имоти - находящи в залив „Болата”: морски плаж „Болата”, път, територията между пътя и плаж „Болата”, брегоукрепителни съоръжения - публична държавна собственост по силата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за държавната собственост, представляващи поземлени имоти с идентификатори: 07257.45.506, 07257.45.507, 07257.45.508, 07257.45.510, 07257.45.518, 07257.45.519, съгласно КККР на с. Българево, община Каварна, област Добрич, за трайно задоволяване на обществената потребност от местно значение;

12. Докладна записка вх. № 487 относно предложение от кмета на кметство село Българево до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за предприемане на стъпки по изпълнението на Решение № 553 от Протокол № 44 от заседанието на общинския съвет на 31.01.2019 г., за създаване на условия за развитие на устойчив туризъм в крайбрежните землищни масиви № 29, № 30, № 31 и № 32 по КККР на с. Българево, общ. Каварна, непопадащи в границите на приоритетно природно местообитание за опазване 62С0* Понто - сарматски степи, с цел подобряване на икономическото състояние, инвестиционния климат и демографските показатели на региона, вкл. и по определяне на специален режим на устройство за посочената територия.

Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности

1. Докладна записка вх. № 492 относно одобряване на проектобюджета за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2022г. и  2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;

2. Докладна записка вх. № 484 относно провеждане на Общо събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич” АД, гр. Добрич;

3. Докладна записка вх. № 501 относно определяне на представител на Общински съвет – Каварна в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия;

4. Докладна записка вх. № 499 относно разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция в община Каварна;

5. Докладна записка вх. № 495 относно приемане на окончателен одитен доклад на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД.

6. Докладна записка вх. № 489 относно декларация на Общински съвет – Каварна, с приемане на позиция във връзка с повишаването на стандарта на живот в община Каварна и устойчивото развитие, за осъществяване на дейности, вкл. изпълнение на проекти в областта на опазването на околната среда, съвместно с учените от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките, както и за съвместна работа със Сдружение „За Туризма на Калиакра”

7. Докладна записка вх. № 485 относно предложение от кмета на кметство село Българево до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за основно обновяване на разрушените вълнобойни съоръжения в залив „Болата”, изградени в поземлени имоти с идентификатори 07257.45.508 и 07257.235.510 по КККР на с. Българево, Община Каварна, Област Добрич, с което да се приведат в съответствие с действащите в законодателството строителни норми за такъв тип инфраструктурни обекти;

8. Докладна записка вх. № 486 относно предложение от кмета на кметство село Българево до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, е искане за обособяване на обществен паркинг в близост до залив „Болата” в поземлен имот 07257.45.308 по КККР на с. Българево, Община Каварна, Област Добрич, заедно с предприемане на дейности по рехабилитацията на съществуващите пътища, които водят до плаж „Болата”, в т.ч. поземлени имоти 07257.45.280, 07257.45.518 и 07257.45.519 по КККР на с. Българево, Община Каварна, Област Добрич;

9. Докладна записка вх. № 487 относно предложение от кмета на кметство село Българево до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за предоставяне от страна на Министерски съвет за управление на Община Каварна имоти - находящи в залив „Болата”: морски плаж „Болата”, път, територията между пътя и плаж „Болата”, брегоукрепителни съоръжения - публична държавна собственост по силата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за държавната собственост, представляващи поземлени имоти с идентификатори: 07257.45.506, 07257.45.507, 07257.45.508, 07257.45.510, 07257.45.518, 07257.45.519, съгласно КККР на с. Българево, община Каварна, област Добрич, за трайно задоволяване на обществената потребност от местно значение;

10. Докладна записка вх. № 487 относно предложение от кмета на кметство село Българево до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за предприемане на стъпки по изпълнението на Решение № 553 от Протокол № 44 от заседанието на общинския съвет на 31.01.2019 г., за създаване на условия за развитие на устойчив туризъм в крайбрежните землищни масиви № 29, № 30, № 31 и № 32 по КККР на с. Българево, общ. Каварна, непопадащи в границите на приоритетно природно местообитание за опазване 62С0* Понто - сарматски степи, с цел подобряване на икономическото състояние, инвестиционния климат и демографските показатели на региона, вкл. и по определяне на специален режим на устройство за посочената територия.

Постоянна комисия по териториално развитие и инвестиционни дейности

1. Докладна записка вх. № 492 относно одобряване на проектобюджета за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2022г. и  2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;

2. Докладна записка вх. № 498 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг;

3. Докладна записка вх. № 497 относно учредяване право на ползване за устройване на пчелин;

4. Докладна записка вх. № 484 относно провеждане на Общо събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич” АД, гр. Добрич;

5. Докладна записка вх. № 501 относно определяне на представител на Общински съвет – Каварна в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия;

6. Докладна записка вх. № 499 относно разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция в община Каварна;

7. Докладна записка вх. № 495 относно приемане на окончателен одитен доклад на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД.

8. Докладна записка вх. № 489 относно декларация на Общински съвет – Каварна, с приемане на позиция във връзка с повишаването на стандарта на живот в община Каварна и устойчивото развитие, за осъществяване на дейности, вкл. изпълнение на проекти в областта на опазването на околната среда, съвместно с учените от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките, както и за съвместна работа със Сдружение „За Туризма на Калиакра”

 9. Докладна записка вх. № 485 относно предложение от кмета на кметство село Българево до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за основно обновяване на разрушените вълнобойни съоръжения в залив „Болата”, изградени в поземлени имоти с идентификатори 07257.45.508 и 07257.235.510 по КККР на с. Българево, Община Каварна, Област Добрич, с което да се приведат в съответствие с действащите в законодателството строителни норми за такъв тип инфраструктурни обекти;

10. Докладна записка вх. № 486 относно предложение от кмета на кметство село Българево до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, е искане за обособяване на обществен паркинг в близост до залив „Болата” в поземлен имот 07257.45.308 по КККР на с. Българево, Община Каварна, Област Добрич, заедно с предприемане на дейности по рехабилитацията на съществуващите пътища, които водят до плаж „Болата”, в т.ч. поземлени имоти 07257.45.280, 07257.45.518 и 07257.45.519 по КККР на с. Българево, Община Каварна, Област Добрич;

11. Докладна записка вх. № 487 относно предложение от кмета на кметство село Българево до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за предоставяне от страна на Министерски съвет за управление на Община Каварна имоти - находящи в залив „Болата”: морски плаж „Болата”, път, територията между пътя и плаж „Болата”, брегоукрепителни съоръжения - публична държавна собственост по силата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за държавната собственост, представляващи поземлени имоти с идентификатори: 07257.45.506, 07257.45.507, 07257.45.508, 07257.45.510, 07257.45.518, 07257.45.519, съгласно КККР на с. Българево, община Каварна, област Добрич, за трайно задоволяване на обществената потребност от местно значение;

12. Докладна записка вх. № 487 относно предложение от кмета на кметство село Българево до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за предприемане на стъпки по изпълнението на Решение № 553 от Протокол № 44 от заседанието на общинския съвет на 31.01.2019 г., за създаване на условия за развитие на устойчив туризъм в крайбрежните землищни масиви № 29, № 30, № 31 и № 32 по КККР на с. Българево, общ. Каварна, непопадащи в границите на приоритетно природно местообитание за опазване 62С0* Понто - сарматски степи, с цел подобряване на икономическото състояние, инвестиционния климат и демографските показатели на региона, вкл. и по определяне на специален режим на устройство за посочената територия.

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 492 относно одобряване на проектобюджета за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2022г. и  2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;

2. Докладна записка вх. № 498 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг;

3. Докладна записка вх. № 497 относно учредяване право на ползване за устройване на пчелин;

4. Докладна записка вх. № 484 относно провеждане на Общо събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич” АД, гр. Добрич;

5. Докладна записка вх. № 501 относно определяне на представител на Общински съвет – Каварна в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия;

6. Докладна записка вх. № 499 относно разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция в община Каварна;

7. Докладна записка вх. № 495 относно приемане на окончателен одитен доклад на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД.

8. Докладна записка вх. № 489 относно декларация на Общински съвет – Каварна, с приемане на позиция във връзка с повишаването на стандарта на живот в община Каварна и устойчивото развитие, за осъществяване на дейности, вкл. изпълнение на проекти в областта на опазването на околната среда, съвместно с учените от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките, както и за съвместна работа със Сдружение „За Туризма на Калиакра”

 9. Докладна записка вх. № 485 относно предложение от кмета на кметство село Българево до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за основно обновяване на разрушените вълнобойни съоръжения в залив „Болата”, изградени в поземлени имоти с идентификатори 07257.45.508 и 07257.235.510 по КККР на с. Българево, Община Каварна, Област Добрич, с което да се приведат в съответствие с действащите в законодателството строителни норми за такъв тип инфраструктурни обекти;

10. Докладна записка вх. № 486 относно предложение от кмета на кметство село Българево до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, е искане за обособяване на обществен паркинг в близост до залив „Болата” в поземлен имот 07257.45.308 по КККР на с. Българево, Община Каварна, Област Добрич, заедно с предприемане на дейности по рехабилитацията на съществуващите пътища, които водят до плаж „Болата”, в т.ч. поземлени имоти 07257.45.280, 07257.45.518 и 07257.45.519 по КККР на с. Българево, Община Каварна, Област Добрич;

11. Докладна записка вх. № 487 относно предложение от кмета на кметство село Българево до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за предоставяне от страна на Министерски съвет за управление на Община Каварна имоти - находящи в залив „Болата”: морски плаж „Болата”, път, територията между пътя и плаж „Болата”, брегоукрепителни съоръжения - публична държавна собственост по силата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за държавната собственост, представляващи поземлени имоти с идентификатори: 07257.45.506, 07257.45.507, 07257.45.508, 07257.45.510, 07257.45.518, 07257.45.519, съгласно КККР на с. Българево, община Каварна, област Добрич, за трайно задоволяване на обществената потребност от местно значение;

12. Докладна записка вх. № 487 относно предложение от кмета на кметство село Българево до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за предприемане на стъпки по изпълнението на Решение № 553 от Протокол № 44 от заседанието на общинския съвет на 31.01.2019 г., за създаване на условия за развитие на устойчив туризъм в крайбрежните землищни масиви № 29, № 30, № 31 и № 32 по КККР на с. Българево, общ. Каварна, непопадащи в границите на приоритетно природно местообитание за опазване 62С0* Понто - сарматски степи, с цел подобряване на икономическото състояние, инвестиционния климат и демографските показатели на региона, вкл. и по определяне на специален режим на устройство за посочената територия.

С оглед обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на Министерството на здравеопазването заетостта в залата трябва да бъде 50%, при спазване на всички въведени мерки.