График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец септември 2018 година

Комисия

Ден и дата

Час

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта 

Сряда, 19 септември 2018 г.

13:00

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

Сряда, 19 септември 2018 г.

13:30

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата 

Сряда, 19 септември 2018 г.

14:00

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

Сряда, 19 септември 2018 г.

14:30

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

Сряда, 19 септември 2018 г.

15:00

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика 

Сряда, 19 септември 2018 г.

15:30

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта
1. Докладна записка вх. № 302 относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Каварна за 2017 година.

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми
1.  Докладна записка вх. № 302 относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Каварна за 2017 година.

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата
1. Докладна записка вх. № 302 относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Каварна за 2017 година.

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации
1. Докладна записка вх. № 302 относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Каварна за 2017 година.
2. Докладна записка вх. № 326 относно одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна в частта за УПИ VIII, УПИ XI, УПИ XII в кв. 138, УПИ II, УПИ III, УПИ IV в кв. 185 и улица от о.т. 690 до о.т. 687 и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна в частта за УПИ VIII, УПИ XI,  УПИ XII в кв. 138, УПИ II, УПИ III, УПИ IV в кв. 185 и улица от о.т. 690 до о.т. 687. 
3. Докладна записка вх. № 343 относно промяна на списъка по Наредбата по чл. 45а от ЗОС за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища.
4. Докладна записка вх. № 344 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, с. Топола, общ. Каварна.

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси
1. Докладна записка вх. № 302 относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Каварна за 2017 година.
2. Докладна записка вх. № 326 относно одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна в частта за УПИ VIII, УПИ XI, УПИ XII в кв. 138, УПИ II, УПИ III, УПИ IV в кв. 185 и улица от о.т. 690 до о.т. 687 и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна в частта за УПИ VIII, УПИ XI,  УПИ XII в кв. 138, УПИ II, УПИ III, УПИ IV в кв. 185 и улица от о.т. 690 до о.т. 687. 
3. Докладна записка вх. № 343 относно промяна на списъка по Наредбата по чл. 45а от ЗОС за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища.
4. Докладна записка вх. № 344 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, с. Топола, общ. Каварна.
5. Докладна записка вх. № 334 относно одобряване на разходите за командировки на кмета на Община Каварна за периода 01.04.2018 г. – 30.06.2018 г.

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика
1. Докладна записка вх. № 302 относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Каварна за 2017 година.
2. Докладна записка вх. № 344 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, с. Топола, общ. Каварна.
3. Докладна записка вх. № 334 относно одобряване на разходите за командировки на кмета на Община Каварна за периода 01.04.2018 г. – 30.06.2018 г.