График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец март 2020 година

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, заседанията на постоянните комисии са неприсъствени за граждани и ще се провеждат при стриктно спазване на въведените изисквания.

КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

вторник, 24 март 2020 г.

13:00

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

вторник, 24 март 2020 г.

14:00

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

вторник, 24 март 2020 г.

15:00

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

сряда, 25 март 2020 г.

13:00

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

сряда, 25 март 2020 г.

14:00

Постоянна комисия по законност и установяване на конфликт на интереси

сряда, 25 март 2020 г.

15:00

 
Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:
 
Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми
1. Докладна записка вх. № 162 относно одобряване на бюджетната прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – I етап;
2. Докладна записка вх. № 161 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година по проект „Топъл обяд Каварна – 2016”; 
3. Докладна записка вх. № 160 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”; 
4. Докладна записка вх. № 159 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година по проект „Обучения и заетост”;
5. Докладна записка вх. № 155 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;
 6. Докладна записка вх. № 137 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост – трайно предназначение на територията: земеделска с начин на трайно ползване „Изоставена орна земя” в землището на гр. Каварна;
7. Докладна записка вх. № 136 относно отдаване под наем на обработваеми земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „ниви”, чрез публичен търг и сключване на договори за наем;
8. Докладна записка вх. № 135 относно определяне на начална годишна цена по землища за отдаване под наем на земя от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг;
9. Докладна записка вх. № 153 относно преразглеждане на решение № 360 по Протокол № 27 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 26.09.2017 г.
10. Докладна записка вх. № 154 относно одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Община Каварна за периода 07.11.2019 г. до 30.01.2020 г. 
 
Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата
1. Докладна записка вх. № 162 относно одобряване на бюджетната прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – I етап;
2. Докладна записка вх. № 161 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година по проект „Топъл обяд Каварна – 2016”; 
3. Докладна записка вх. № 160 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”; 
4. Докладна записка вх. № 159 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година по проект „Обучения и заетост”;
5. Докладна записка вх. № 155 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;
6. Докладна записка вх. № 153 относно преразглеждане на решение № 360 по Протокол № 27 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 26.09.2017 г.;
7. Докладна записка вх. № 154 относно одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Община Каварна за периода 07.11.2019 г. до 30.01.2020 г. 
 
Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика
1. Докладна записка вх. № 162 относно одобряване на бюджетната прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – I етап;
2. Докладна записка вх. № 161 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година по проект „Топъл обяд Каварна – 2016”;
3. Докладна записка вх. № 160 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”; 
4. Докладна записка вх. № 159 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година по проект „Обучения и заетост”;
5. Докладна записка вх. № 155 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;
6. Докладна записка вх. № 157 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна;
7. Докладна записка вх. № 137 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост – трайно предназначение на територията: земеделска с начин на трайно ползване „Изоставена орна земя” в землището на гр. Каварна;
8. Докладна записка вх. № 129 относно продажба на движима вещ общинска собственост – лек многоцелеви високопроходим верижен транспортьор (МТЛБ);
9. Докладна записка вх. № 136 относно отдаване под наем на обработваеми земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „ниви”, чрез публичен търг и сключване на договори за наем;
10. Докладна записка вх. № 135 относно определяне на начална годишна цена по землища за отдаване под наем на земя от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг;
11. Докладна записка вх. № 156 относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлени имоти;
12. Докладна записка вх. № 138 относно одобряване на задание за проектиране, допускане изменение на регулационния план на с. Камен бряг, общ. Каварна, на част от квартал 11, в обхват УПИ XII-42 и прилежащите му от север и изток улични отсечки, и разрешаване изработване на план за застрояване;
13. Докладна записка вх. № 153 относно преразглеждане на решение № 360 по Протокол № 27 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 26.09.2017 г.;
14. Докладна записка вх. № 154 относно одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Община Каварна за периода 07.11.2019 г. до 30.01.2020 г. 
 
Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта
1. Докладна записка вх. № 162 относно одобряване на бюджетната прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – I етап;
2. Докладна записка вх. № 161 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година по проект „Топъл обяд Каварна – 2016”; 
3. Докладна записка вх. № 160 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”; 
4. Докладна записка вх. № 159 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година по проект „Обучения и заетост”;
5. Докладна записка вх. № 155 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;
6. Докладна записка вх. № 153 относно преразглеждане на решение № 360 по Протокол № 27 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 26.09.2017 г.;
7. Докладна записка вх. № 154 относно одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Община Каварна за периода 07.11.2019 г. до 30.01.2020 г. 
 
Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации
1. Докладна записка вх. № 162 относно одобряване на бюджетната прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – I етап;
2. Докладна записка вх. № 161 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година по проект „Топъл обяд Каварна – 2016”; 
3. Докладна записка вх. № 160 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”; 
4. Докладна записка вх. № 159 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година по проект „Обучения и заетост”;
5. Докладна записка вх. № 155 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;
6. Докладна записка вх. № 157 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна;
7. Докладна записка вх. № 137 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост – трайно предназначение на територията: земеделска с начин на трайно ползване „Изоставена орна земя” в землището на гр. Каварна;
8. Докладна записка вх. № 129 относно продажба на движима вещ общинска собственост – лек многоцелеви високопроходим верижен транспортьор (МТЛБ);
9. Докладна записка вх. № 156 относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлени имоти;
10. Докладна записка вх. № 138 относно одобряване на задание за проектиране, допускане изменение на регулационния план на с. Камен бряг, общ. Каварна, на част от квартал 11, в обхват УПИ XII-42 и прилежащите му от север и изток улични отсечки, и разрешаване изработване на план за застрояване;
11. Докладна записка вх. № 153 относно преразглеждане на решение № 360 по Протокол № 27 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 26.09.2017 г.;
12. Докладна записка вх. № 154 относно одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Община Каварна за периода 07.11.2019 г. до 30.01.2020 г. 
 
Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси
1. Докладна записка вх. № 162 относно одобряване на бюджетната прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – I етап;
2. Докладна записка вх. № 161 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година по проект „Топъл обяд Каварна – 2016”; 
3. Докладна записка вх. № 160 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”; 
4. Докладна записка вх. № 159 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година по проект „Обучения и заетост”;
5. Докладна записка вх. № 155 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;
6. Докладна записка вх. № 157 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна;
7. Докладна записка вх. № 137 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост – трайно предназначение на територията: земеделска с начин на трайно ползване „Изоставена орна земя” в землището на гр. Каварна;
8. Докладна записка вх. № 129 относно продажба на движима вещ общинска собственост – лек многоцелеви високопроходим верижен транспортьор (МТЛБ);
9. Докладна записка вх. № 136 относно отдаване под наем на обработваеми земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „ниви”, чрез публичен търг и сключване на договори за наем;
10. Докладна записка вх. № 135 относно определяне на начална годишна цена по землища за отдаване под наем на земя от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг;
11. Докладна записка вх. № 156 относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлени имоти;
12. Докладна записка вх. № 138 относно одобряване на задание за проектиране, допускане изменение на регулационния план на с. Камен бряг, общ. Каварна, на част от квартал 11, в обхват УПИ XII-42 и прилежащите му от север и изток улични отсечки, и разрешаване изработване на план за застрояване;
13. Докладна записка вх. № 153 относно преразглеждане на решение № 360 по Протокол № 27 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 26.09.2017 г.;
14. Докладна записка вх. № 154 относно одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Община Каварна за периода 07.11.2019 г. до 30.01.2020 г.