График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец май 2020 година

КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

петък, 15 май 2020 г.

13:00

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

петък, 15 май 2020 г.

13:30

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

петък, 15 май 2020 г.

14:00

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

петък, 15 май 2020 г.

15:00

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

петък, 15 май 2020 г.

16:00

Постоянна комисия по законност и установяване на конфликт на интереси

петък, 15 май 2020 г.

16:30


Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

1. Докладна записка вх. № 233 относно избор на членове и създаване на временна комисия за именуване на улици в гр. Каварна, кв. Младост 2;

2. Докладна записка вх. № 221 относно прекратяване на съсобственост между Община Каварна и „Икант инвест”, чрез продажба на идеални части общинска собственост в поземлен имот с идентификатор № 72693.600.68 по КККР на с. Топола, община Каварна, област Добрич;

3. Докладна записка вх. № 222 относно разрешаване на промяна на предназначението на част от УПИ II, отреден „за озеленяване” в кв. 327, гр. Каварна и одобряване на проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ II „за озеленяване” и УПИ V „за курортна дейност” в кв. 327;

4. Докладна записка вх. № 235 относно в съответствие с политиката на ЕС за икономическото, социалното и териториално развитие и опазването на околната среда, създаване на условия за устойчиво и дългосрочно развитие в Община Каварна;

5. Докладна записка вх. № 244 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 07.11.2019 г. – 30.04.2020 г.

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Докладна записка вх. № 235 относно в съответствие с политиката на ЕС за икономическото, социалното и териториално развитие и опазването на околната среда, създаване на условия за устойчиво и дългосрочно развитие в Община Каварна;

2. Докладна записка вх. № 244 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 07.11.2019 г. – 30.04.2020 г.

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 237 относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлени имоти;

2. Докладна записка вх. № 230 относно предоставяне под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост;

3. Докладна записка вх. № 239 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Селце;

4. Докладна записка вх. № 221 относно прекратяване на съсобственост между Община Каварна и „Икант инвест”, чрез продажба на идеални части общинска собственост в поземлен имот с идентификатор № 72693.600.68 по КККР на с. Топола, община Каварна, област Добрич;

5. Докладна записка вх. № 231 относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост;

6. Докладна записка вх. № 235 относно в съответствие с политиката на ЕС за икономическото, социалното и териториално развитие и опазването на околната среда, създаване на условия за устойчиво и дългосрочно развитие в Община Каварна;

7. Докладна записка вх. № 244 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 07.11.2019 г. – 30.04.2020 г.

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 233 относно избор на членове и създаване на временна комисия за именуване на улици в гр. Каварна, кв. Младост 2;

2. Докладна записка вх. № 235 относно в съответствие с политиката на ЕС за икономическото, социалното и териториално развитие и опазването на околната среда, създаване на условия за устойчиво и дългосрочно развитие в Община Каварна;

3. Докладна записка вх. № 244 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 07.11.2019 г. – 30.04.2020 г.

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Докладна записка вх. № 233 относно избор на членове и създаване на временна комисия за именуване на улици в гр. Каварна, кв. Младост 2;

2. Докладна записка вх. № 237 относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлени имоти;

3. Докладна записка вх. № 230 относно предоставяне под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост;

4. Докладна записка вх. № 239 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Селце;

5. Докладна записка вх. № 221 относно прекратяване на съсобственост между Община Каварна и „Икант инвест”, чрез продажба на идеални части общинска собственост в поземлен имот с идентификатор № 72693.600.68 по КККР на с. Топола, община Каварна, област Добрич;

6. Докладна записка вх. № 231 относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост;

7. Докладна записка вх. № 241 относно промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост, на имот находящ се в гр. Каварна, ул. „Добротица” № 50;

8. Докладна записка вх. № 240 относно промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост, на имот с идентификатор 35064.501.976.4 по КККР на гр. Каварна, находящ се в гр. Каварна, ул. „Добротица” № 34;

9. Докладна записка вх. № 222 относно разрешаване на промяна на предназначението на част от УПИ II, отреден „за озеленяване” в кв. 327, гр. Каварна и одобряване на проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ II „за озеленяване” и УПИ V „за курортна дейност” в кв. 327;

10. Докладна записка вх. № 235 относно в съответствие с политиката на ЕС за икономическото, социалното и териториално развитие и опазването на околната среда, създаване на условия за устойчиво и дългосрочно развитие в Община Каварна;

11. Докладна записка вх. № 244 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 07.11.2019 г. – 30.04.2020 г.

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 233 относно избор на членове и създаване на временна комисия за именуване на улици в гр. Каварна, кв. Младост 2;

2. Докладна записка вх. № 237 относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлени имоти;

3. Докладна записка вх. № 230 относно предоставяне под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост;

4. Докладна записка вх. № 239 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Селце;

5. Докладна записка вх. № 221 относно прекратяване на съсобственост между Община Каварна и „Икант инвест”, чрез продажба на идеални части общинска собственост в поземлен имот с идентификатор № 72693.600.68 по КККР на с. Топола, община Каварна, област Добрич;

6. Докладна записка вх. № 231 относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост;

7. Докладна записка вх. № 241 относно промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост, на имот находящ се в гр. Каварна, ул. „Добротица” № 50;

8. Докладна записка вх. № 240 относно промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост, на имот с идентификатор 35064.501.976.4 по КККР на гр. Каварна, находящ се в гр. Каварна, ул. „Добротица” № 34;

9. Докладна записка вх. № 222 относно разрешаване на промяна на предназначението на част от УПИ II, отреден „за озеленяване” в кв. 327, гр. Каварна и одобряване на проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ II „за озеленяване” и УПИ V „за курортна дейност” в кв. 327;

10. Докладна записка вх. № 235 относно в съответствие с политиката на ЕС за икономическото, социалното и териториално развитие и опазването на околната среда, създаване на условия за устойчиво и дългосрочно развитие в Община Каварна;

11. Докладна записка вх. № 244 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 07.11.2019 г. – 30.04.2020 г.