График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец юни 2020 година

КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

вторник, 23 юни 2020 г.

13:00

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

вторник, 23 юни 2020 г.

13:00

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

вторник, 23 юни 2020 г.

15:00

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

сряда, 24 юни 2020 г.

13:00

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

сряда, 24 юни 2020 г.

14:00

Постоянна комисия по законност и установяване на конфликт на интереси

сряда, 24 юни 2020 г.

15:00

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

1. Докладна записка вх. № 328 относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация;

2. Докладна записка вх. № 330 относно допусната техническа грешка в годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

3. Докладна записка вх. № 327 относно упълномощаване на кмета на община Каварна Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда” – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” за обезпечаване на 100% от размера на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-33 от 13.05.2020 г. проект „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна”, ИСУН № BG 16M1OP002-2.010-0021-C01 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедурата по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”, сключен между община Каварна и Министерството на околната среда и водите;

4. Докладна записка вх. № 326 относно стимулиране осиновяване на безстопанствените кучета на територията на община Каварна;

5. Докладна записка вх. № 333 относно провеждане на конкурс за управител на „Каварна” ЕООД, гр. Каварна;

6. Докладна записка вх. № 336 относно избор на членове и създаване на временна комисия за изработване проект на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества;

7. Докладна записка вх. № 335 относно преразглеждане на решения № 99 и № 100 по Протокол № 12 от заседание на Общинския съвет, проведено на 22.05.2020 г.;

8. Докладна записка вх. № 318 относно одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.02.2020 г. до 30.04.2020 г.

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Докладна записка вх. № 328 относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация;

2. Докладна записка вх. № 330 относно допусната техническа грешка в годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

3. Докладна записка вх. № 324 относно предложение за закриване на Детска градина „Дъга” с. Вранино, община Каварна;

4. Докладна записка вх. № 327 относно упълномощаване на кмета на община Каварна Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда” – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” за обезпечаване на 100% от размера на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-33 от 13.05.2020 г. проект „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна”, ИСУН № BG 16M1OP002-2.010-0021-C01 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедурата по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”, сключен между община Каварна и Министерството на околната среда и водите;

5. Докладна записка вх. № 326 относно стимулиране осиновяване на безстопанствените кучета на територията на община Каварна;

6. Докладна записка вх. № 333 относно провеждане на конкурс за управител на „Каварна” ЕООД, гр. Каварна;

7. Докладна записка вх. № 336 относно избор на членове и създаване на временна комисия за изработване проект на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества;

8. Докладна записка вх. № 335 относно преразглеждане на решения № 99 и № 100 по Протокол № 12 от заседание на Общинския съвет, проведено на 22.05.2020 г.;

9. Докладна записка вх. № 309 относно отпускане на еднократна финансова помощ на Нели Георгиева Маринова, с настоящ адрес: гр. Каварна, ул. „Патриарх Евтимий” 3;

10. Докладна записка вх. № 318 относно одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.02.2020 г. до 30.04.2020 г.

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 328 относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация;

2. Докладна записка вх. № 330 относно допусната техническа грешка в годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

3. Докладна записка вх. № 331 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

4. Докладна записка вх. № 323 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот и изкупуване на сграда в гр. Каварна, община Каварна;

5. Докладна записка вх. № 321 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

6. Докладна записка вх. № 322 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

7. Докладна записка вх. № 329 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

8. Докладна записка вх. № 332 относно продажба на вещи – общинска собственост;

9. Докладна записка вх. № 320 относно отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост;

10. Докладна записка вх. № 319 относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлен имот;

11. Докладна записка вх. № 325 относно одобряване и приемане на инвестиции публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, гр. Добрич;

12. Докладна записка вх. № 324 относно предложение за закриване на Детска градина „Дъга” с. Вранино, община Каварна;

13. Докладна записка вх. № 327 относно упълномощаване на кмета на община Каварна Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда” – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” за обезпечаване на 100% от размера на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-33 от 13.05.2020 г. проект „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна”, ИСУН № BG 16M1OP002-2.010-0021-C01 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедурата по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”, сключен между община Каварна и Министерството на околната среда и водите;

14. Докладна записка вх. № 326 относно стимулиране осиновяване на безстопанствените кучета на територията на община Каварна;

15. Докладна записка вх. № 333 относно провеждане на конкурс за управител на „Каварна” ЕООД, гр. Каварна;

16. Докладна записка вх. № 336 относно избор на членове и създаване на временна комисия за изработване проект на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества;

17. Докладна записка вх. № 335 относно преразглеждане на решения № 99 и № 100 по Протокол № 12 от заседание на Общинския съвет, проведено на 22.05.2020 г.;

18. Докладна записка вх. № 309 относно отпускане на еднократна финансова помощ на Нели Георгиева Маринова, с настоящ адрес: гр. Каварна, ул. „Патриарх Евтимий” 3;

19. Докладна записка вх. № 318 относно одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.02.2020 г. до 30.04.2020 г.

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 328 относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация;

2. Докладна записка вх. № 330 относно допусната техническа грешка в годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

3. Докладна записка вх. № 324 относно предложение за закриване на Детска градина „Дъга” с. Вранино, община Каварна;

4. Докладна записка вх. № 327 относно упълномощаване на кмета на община Каварна Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда” – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” за обезпечаване на 100% от размера на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-33 от 13.05.2020 г. проект „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна”, ИСУН № BG 16M1OP002-2.010-0021-C01 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедурата по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”, сключен между община Каварна и Министерството на околната среда и водите;

5. Докладна записка вх. № 333 относно провеждане на конкурс за управител на „Каварна” ЕООД, гр. Каварна;

6. Докладна записка вх. № 336 относно избор на членове и създаване на временна комисия за изработване проект на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества;

7. Докладна записка вх. № 335 относно преразглеждане на решения № 99 и № 100 по Протокол № 12 от заседание на Общинския съвет, проведено на 22.05.2020 г.;

8. Докладна записка вх. № 318 относно одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.02.2020 г. до 30.04.2020 г.

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Докладна записка вх. № 328 относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация;

2. Докладна записка вх. № 330 относно допусната техническа грешка в годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

3. Докладна записка вх. № 331 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

4. Докладна записка вх. № 323 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот и изкупуване на сграда в гр. Каварна, община Каварна;

5. Докладна записка вх. № 321 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

6. Докладна записка вх. № 322 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

7. Докладна записка вх. № 329 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

8. Докладна записка вх. № 332 относно продажба на вещи – общинска собственост;

9. Докладна записка вх. № 320 относно отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост;

10. Докладна записка вх. № 319 относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлен имот;

11. Докладна записка вх. № 317 относно одобряване на задание за проектиране и допускане изменение на регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта му за УПИ III и УПИ IV, кв. 101 и ул. „Сава Ганчев” от о.т. 226 до о.т. 227;

12. Докладна записка вх. № 316 относно одобряване на задание за проектиране и допускане изменение на регулационен план на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта му за УПИ I и УПИ X, кв. 81;

13. Докладна записка вх. № 308 относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект за техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ електропровод от ВЕЛ 20 kV до нов трафопост в имот с идентификатор 35064.17.62 в землището на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич;

14. Докладна записка вх. № 325 относно одобряване и приемане на инвестиции публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, гр. Добрич;

15. Докладна записка вх. № 327 относно упълномощаване на кмета на община Каварна Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда” – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” за обезпечаване на 100% от размера на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-33 от 13.05.2020 г. проект „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна”, ИСУН № BG 16M1OP002-2.010-0021-C01 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедурата по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”, сключен между община Каварна и Министерството на околната среда и водите;

16. Докладна записка вх. № 333 относно провеждане на конкурс за управител на „Каварна” ЕООД, гр. Каварна;

17. Докладна записка вх. № 336 относно избор на членове и създаване на временна комисия за изработване проект на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества;

18. Докладна записка вх. № 335 относно преразглеждане на решения № 99 и № 100 по Протокол № 12 от заседание на Общинския съвет, проведено на 22.05.2020 г.;

19. Докладна записка вх. № 318 относно одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.02.2020 г. до 30.04.2020 г.

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 328 относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация;

2. Докладна записка вх. № 330 относно допусната техническа грешка в годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

3. Докладна записка вх. № 331 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

4. Докладна записка вх. № 323 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот и изкупуване на сграда в гр. Каварна, община Каварна;

5. Докладна записка вх. № 321 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

6. Докладна записка вх. № 322 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

7. Докладна записка вх. № 329 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

8. Докладна записка вх. № 332 относно продажба на вещи – общинска собственост;

9. Докладна записка вх. № 320 относно отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост;

10. Докладна записка вх. № 319 относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлен имот;

11. Докладна записка вх. № 317 относно одобряване на задание за проектиране и допускане изменение на регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта му за УПИ III и УПИ IV, кв. 101 и ул. „Сава Ганчев” от о.т. 226 до о.т. 227;

12. Докладна записка вх. № 316 относно одобряване на задание за проектиране и допускане изменение на регулационен план на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта му за УПИ I и УПИ X, кв. 81;

13. Докладна записка вх. № 308 относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект за техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ електропровод от ВЕЛ 20 kV до нов трафопост в имот с идентификатор 35064.17.62 в землището на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич;

14. Докладна записка вх. № 325 относно одобряване и приемане на инвестиции публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, гр. Добрич;

15. Докладна записка вх. № 324 относно предложение за закриване на Детска градина „Дъга” с. Вранино, община Каварна;

16. Докладна записка вх. № 327 относно упълномощаване на кмета на община Каварна Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда” – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” за обезпечаване на 100% от размера на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-33 от 13.05.2020 г. проект „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна”, ИСУН № BG 16M1OP002-2.010-0021-C01 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедурата по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”, сключен между община Каварна и Министерството на околната среда и водите;

17. Докладна записка вх. № 326 относно стимулиране осиновяване на безстопанствените кучета на територията на община Каварна;

18. Докладна записка вх. № 333 относно провеждане на конкурс за управител на „Каварна” ЕООД, гр. Каварна;

19. Докладна записка вх. № 336 относно избор на членове и създаване на временна комисия за изработване проект на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества;

20. Докладна записка вх. № 335 относно преразглеждане на решения № 99 и № 100 по Протокол № 12 от заседание на Общинския съвет, проведено на 22.05.2020 г.;

21. Докладна записка вх. № 309 относно отпускане на еднократна финансова помощ на Нели Георгиева Маринова, с настоящ адрес: гр. Каварна, ул. „Патриарх Евтимий” 3;

22. Докладна записка вх. № 318 относно одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.02.2020 г. до 30.04.2020 г.