График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през юли 2020 година

 

 

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове

четвъртък, 30 юли 2020 г.

10:00

Постоянна комисия по териториално развитие и инвестиционни дейности

четвъртък, 30 юли 2020 г.

11:30

Постоянна комисия по икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия

четвъртък, 30 юли 2020 г.

11:30

Постоянна комисия по

образование, култура и младежки дейности

четвъртък, 30 юли 2020 г.

13:00

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности

четвъртък, 30 юли 2020 г.

13:00

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

четвъртък, 30 юли 2020 г.

14:30

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

Постоянна комисия по икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия

1. Докладна записка вх. № 388 относно приемане на Наредба № 5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти собственост на Община Каварна и за условията и редът за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно – туристическата дейност в Община Каварна;

2. Докладна записка вх. № 397 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

3. Докладна записка вх. № 393 относно предоставяне под наем на имот публична общинска собственост;

4. Докладна записка вх. № 391 относно одобряване на задание за проектиране и допускане изменение на регулационен план на КК Карвуна, общ. Каварна, в частта му за УПИ VII, кв. 3;

5. Докладна записка вх. № 392 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година, проект „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на гр. Каварна”;

6. Докладна записка вх. № 382 относно определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредно заседание на Асоциацията по В и К в област Добрич;

7. Докладна записка вх. № 389 относно наименуване на улици в гр. Каварна – квартал Младост 2;

8. Докладна записка вх. № 403 относно изменение на решение № 264, взето в протокол № 20/28.03.2017 г. на Общински съвет – Каварна;

9. Докладна записка вх. № 406 относно предложение от сдружение „Младежи за Балканите” за партньорство между Община Каварна, Община Шабла и сдружение „Младежи за Балканите” и съвместно кандидатстване с проектно предложение по процедура BG16М1ОР002-3.027 „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2” по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”;

10. Докладна записка вх. № 407 относно предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ от бюджета на община Каварна на „Каварна” ЕООД – еднолично търговско дружество, собственост на община Каварна.

 

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности

1. Докладна записка вх. № 388 относно приемане на Наредба № 5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти собственост на Община Каварна и за условията и редът за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно – туристическата дейност в Община Каварна;

2. Докладна записка вх. № 397 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

3. Докладна записка вх. № 392 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година, проект „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на гр. Каварна”;

4. Докладна записка вх. № 382 относно определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредно заседание на Асоциацията по В и К в област Добрич;

5. Докладна записка вх. № 389 относно наименуване на улици в гр. Каварна – квартал Младост 2;

6. Докладна записка вх. № 407 относно предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ от бюджета на община Каварна на „Каварна” ЕООД – еднолично търговско дружество, собственост на община Каварна.

 

Постоянна комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове

1. Докладна записка вх. № 388 относно приемане на Наредба № 5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти собственост на Община Каварна и за условията и редът за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно – туристическата дейност в Община Каварна;

2. Докладна записка вх. № 397 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

3. Докладна записка вх. № 394 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Поручик Чунчево;

4. Докладна записка вх. № 395 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна;

5. Докладна записка вх. № 396 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

6. Докладна записка вх. № 398 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

7. Докладна записка вх. № 399 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

8. Докладна записка вх. № 393 относно предоставяне под наем на имот публична общинска собственост;

9. Докладна записка вх. № 392 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година, проект „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на гр. Каварна”;

10. Докладна записка вх. № 382 относно определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредно заседание на Асоциацията по В и К в област Добрич;

11. Докладна записка вх. № 389 относно наименуване на улици в гр. Каварна – квартал Младост 2;

12. Докладна записка вх. № 403 относно изменение на решение № 264, взето в протокол № 20/28.03.2017 г. на Общински съвет – Каварна;

13. Докладна записка вх. № 406 относно предложение от сдружение „Младежи за Балканите” за партньорство между Община Каварна, Община Шабла и сдружение „Младежи за Балканите” и съвместно кандидатстване с проектно предложение по процедура BG16М1ОР002-3.027 „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2” по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”;

14. Докладна записка вх. № 407 относно предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ от бюджета на община Каварна на „Каварна” ЕООД – еднолично търговско дружество, собственост на община Каварна.

 

Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности

1. Докладна записка вх. № 390 относно доклад за читалищните дейности в община Каварна;

2. Докладна записка вх. № 388 относно приемане на Наредба № 5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти собственост на Община Каварна и за условията и редът за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно – туристическата дейност в Община Каварна;

3. Докладна записка вх. № 397 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

4. Докладна записка вх. № 392 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година, проект „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на гр. Каварна”;

5. Докладна записка вх. № 382 относно определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредно заседание на Асоциацията по В и К в област Добрич;

6. Докладна записка вх. № 389 относно наименуване на улици в гр. Каварна – квартал Младост 2;

7. Докладна записка вх. № 403 относно изменение на решение № 264, взето в протокол № 20/28.03.2017 г. на Общински съвет – Каварна;

8. Докладна записка вх. № 407 относно предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ от бюджета на община Каварна на „Каварна” ЕООД – еднолично търговско дружество, собственост на община Каварна.

 

Постоянна комисия по териториално развитие и инвестиционни дейности

1. Докладна записка вх. № 388 относно приемане на Наредба № 5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти собственост на Община Каварна и за условията и редът за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно – туристическата дейност в Община Каварна;

2. Докладна записка вх. № 397 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

3. Докладна записка вх. № 394 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Поручик Чунчево;

4. Докладна записка вх. № 395 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна;

5. Докладна записка вх. № 396 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

6. Докладна записка вх. № 398 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

7. Докладна записка вх. № 399 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

8. Докладна записка вх. № 391 относно одобряване на задание за проектиране и допускане изменение на регулационен план на КК Карвуна, общ. Каварна, в частта му за УПИ VII, кв. 3;

9. Докладна записка вх. № 392 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година, проект „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на гр. Каварна”;

10. Докладна записка вх. № 382 относно определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредно заседание на Асоциацията по В и К в област Добрич;

11. Докладна записка вх. № 389 относно наименуване на улици в гр. Каварна – квартал Младост 2;

12. Докладна записка вх. № 403 относно изменение на решение № 264, взето в протокол № 20/28.03.2017 г. на Общински съвет – Каварна;

13. Докладна записка вх. № 407 относно предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ от бюджета на община Каварна на „Каварна” ЕООД – еднолично търговско дружество, собственост на община Каварна.

 

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 390 относно доклад за читалищните дейности в община Каварна;

2. Докладна записка вх. № 388 относно приемане на Наредба № 5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти собственост на Община Каварна и за условията и редът за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно – туристическата дейност в Община Каварна;

3. Докладна записка вх. № 397 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

4. Докладна записка вх. № 394 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Поручик Чунчево;

5. Докладна записка вх. № 395 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна;

6. Докладна записка вх. № 396 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

7. Докладна записка вх. № 398 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

8. Докладна записка вх. № 399 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

9. Докладна записка вх. № 393 относно предоставяне под наем на имот публична общинска собственост;

10. Докладна записка вх. № 391 относно одобряване на задание за проектиране и допускане изменение на регулационен план на КК Карвуна, общ. Каварна, в частта му за УПИ VII, кв. 3;

11. Докладна записка вх. № 392 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година, проект „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на гр. Каварна”;

12. Докладна записка вх. № 382 относно определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредно заседание на Асоциацията по В и К в област Добрич;

13. Докладна записка вх. № 389 относно наименуване на улици в гр. Каварна – квартал Младост 2;

14. Докладна записка вх. № 403 относно изменение на решение № 264, взето в протокол № 20/28.03.2017 г. на Общински съвет – Каварна;

15. Докладна записка вх. № 406 относно предложение от сдружение „Младежи за Балканите” за партньорство между Община Каварна, Община Шабла и сдружение „Младежи за Балканите” и съвместно кандидатстване с проектно предложение по процедура BG16М1ОР002-3.027 „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2” по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”;

16. Докладна записка вх. № 407 относно предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ от бюджета на община Каварна на „Каварна” ЕООД – еднолично търговско дружество, собственост на община Каварна.