Детска градина "Дъга" - с. Вранино

20160427_090956.jpg

От създаването на Детска градина през 1976 г., тя е едногрупна – до 20 деца, персонала винаги е бил – 2 педагогически и 2 непедагогически. ДГ са посещавали деца и от съседните села – с. Видно и с. Челопечене. В момента записани в детското заведение са само деца от с. Вранино.

Участие в европейски проекти и програми: " Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства - Каварна -за етническа толерантност " и проект " Шанс за всяко дете".

Всяка учебна година детската градина участва в Проект по ПМС 129 за финансиране на спортната дейност в училищата и в детските градини.

Детската градина се изявява и в общински мероприятия по случай : Деня на ромите - празничен концерт в читалището на гр. Каварна, 24 май, 1 юни.

Децата участват в традиционния " Коледен концерт " в читалището на с. Вранино и поздравяват своите родители, гости и населението на селото.

Адрес:

с. Вранино

Община Каварна

ул. Втора № 19 а

Телефон: 05745 5234

e-mail: cdg_daga_kavarna@abv.bg

Директор: Имрен Зекиева Османова