ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ

Общински детски комплекс

Общински детски комплекс е едно утвърдено извънучилищно педагогическо учреждение, с традиции и перспективи.

От август 2016 г. Детският комплекс изпълнява функциите на Център за подкрепа за личностно развитие.

В педагогическото и общественото пространство на Каварна той има своето престижно място като център за развитие на творческите заложби на децата, пълноценно осмисляне на свободното време и пълноправен участник в активния културен живот на града.

Педагогическите услуги, които предлага ОДК, са на отлично ниво – дейността е планирана за всяка учебна година и в по-перспективен период. Учениците получават отлична теоретична подготовка, набляга се и на практическата работа –подготвят се изложби, участия в конкурси, пленери и др. под. Получените грамоти и призови класирания говорят за нивото на образователния процес. Показател за добрия образователно-възпитателен процес е поддържането на траен интерес у децата, които с години посещават избраната от тях кръжочна форма.

Образователният процес обхваща не само учениците от 1 до 12 клас, но се работи и с деца от ЦДГ под формата на подготвителни групи за школите на ОДК. Основна сфера на заниманията е Изобразителното изкуство и неговите направления. От повече от 30 години съществува школа „Керамика”-емблема на нашата дейност.

Традиционно Детският комплекс се включва във всички празници на град Каварна, както и в различни календарни, фолклорни и национални чествания и събития.

Заниманията в Детския комплекс са безплатни за децата.

Сградата на ОДК е модерна, уютна и привлекателна за деца и учители. ОДК поддържа много добри взаимоотношения с родителите, с други културни институти в града, с училищата и детските градини на територията на общината. Активни са взаимоотношенията с други детски комплекси из цялата страна, с някои галерии, домове на културата и учебни заведения извън областта. Изключително ползотворното сътрудничество от години с Ротари клуб „Каварна“ води до изяви на децата извън пределите на България. След като Ротарианците закупиха нова пещ за изпичане на глина, през 2013г. съдействаха и за самостоятелна изложба на приложните форми в град Мангалия, Румъния.

Децата и учителите в ОДК винаги са имали безусловната подкрепа на Община Каварна.

Ежегодно децата се включват в много национални и международни конкурси,включени в Националния календар на МОН за извънучилищни дейности. Първи места или специални награди от всички от всички участия, които е невъзможно да бъдат изброени тук.

За справка, хронология и подробен снимков материал на последните:

https://www.facebook.com/odkkavarna

За контакти:

гр. Каварна

ул. „Г. С. Раковски” № 25

Телефон: 0570 82575

e-mail:

odk_kavarna@abv.bg

Интернет страница:

www.odk-kavarna.com

Директор:

Евдокия Енчева Стойнева