ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА ЗА 2024 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КАВАРНА,

На основание чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 22 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Каварна, отправям покана към местната общност за обсъждане на актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2024г.

Публичното обсъждане ще се проведе на дата 19.07.2024г. от 10:00 часа в заседателна зала на Община Каварна, при следния дневен ред:

1. Запознаване на присъстващите с актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2024г.;

2. Обсъждане актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2024г.;

Материалите по актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2024г са публикувани на адрес http://www.kavarna.bg , в секция „Бюджет и финанси“.

Становища и предложения по актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2024г могат да се предоставят писмени в деловодството на общинска администрация на адрес: ул. “Добротица“ №26 и на имейл адрес: obshtina@kavarna.bg, не по-късно от 17:00 часа на 18.07.2024г.