ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Уведомление за изработване на задание за обхвата и съдържанието на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда с възложител "Марк Енерджи" ООД