ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за инициатива на Община Каварна за ползване на воден обект - публична общинска собственост.