ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до Венцислав Николов

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Венцислав Николов, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 72693.18.29 по КККР на с. Топола, община Каварна), че е изработен Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 72693.18.150 по КК и КР на с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич.
С предложението за ПУП – ИПЗ за ПИ с идентификатор 72693.18.150 по КККР на с. Топола, община Каварна се определят ограничителни застроителни линии в устройствена зона „Пп” с конкретно предназначение „ПСД-за фотоволтаична електроцентрала“ и следните устройствени показатели: П.застр. ≤ 80%, К. инт. ≤ 2,5, П.озел. ≥ 20%, h ≤ 10 м, начин на застрояване „е“.
Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестициите“ при общ. Каварна, като при желание заинтересованите лица, може да се запознаят с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Каварна в 14 дневен срок, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ от обявяването на настоящото съобщение.