ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявление за издадена Заповед № 412/17.04.2024 г. на кмета на Община Каварна.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 412/17.04.2024 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ I-1 в кв.72 по /РП/ с. Българево, общ. Каварна.