ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявление за издадена Заповед № 391/12.04.2024 г. на кмета на Община Каварна.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 391/12.04.2024 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за част от кв. 11 по РП на с. Българево, община Каварна в обхвата на ПИ 07257.501.161 по КК и КР на с. Българево, общ. Каварна.