ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение по чл.32 от ДОПК от отдел „Местни данъци и такси” с изх. № 2 от 12.04.2024 г

78579.32 . 2 12.04.2024