ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каварна уведомява, че на основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), всички заинтересовани лица могат в 30-дневен срок, считано от датата на публикуването да депозират предложения и становища по публикувания в  сайта на Община Каварна - https://www.kavarna.bg/blog/dokumenti-2 секция- Общински съвет, раздел- Проекти за нормативни актове - Проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в деловодството  на първия етаж в сградата на Общината. в рамките на работното време от 8.30 до 17.00 часа, с адрес: гр. Каварна, ул. Добротица №26  или на e-mail: : obshtina@kavarna.bg