ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявление за издадена Заповед № 326/28.03.2024 г. на кмета на Община Каварна.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 326/28.03.2024 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План - схема /ПС/ за „Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV с 10 броя СБ стълба, електрозахранена с кабелни линии 0,4 kV от БКТП „Агроспектър“ до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 35064.501.3011 и от ШК-4 до стълб № 1, електромерно табло тип ТЕМО монтирано на стълб № 10 пред ПИ 35064.501.4412, ул. „Строител“, по плана на гр. Каварна“.