ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявление за издадена Заповед № 325/28.03.2024 г. на кмета на Община Каварна.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 325/28.03.2024 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План - схема /ПС/ за „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП „ОКС“ до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 35064.501.9888, ул. „Марица“, № 7, по плана на гр. Каварна и от ШК-4 до ново електромерно табло ТЕПО пред ПИ 35064.501.9888“.