ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЕНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ В КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА

Община Каварна уведомява жителите на с. Селце, че при извършения от РЗИ – Добрич лабораторен контрол – изследване на проба вода, пробонабрана на 11.03.2024 г. от пункт при крана на потребителя в с. Селце, общ. Каварна /по физико-химичен показател нитрати/ е установено, че резултата отговоря на здравните изисквания, и подаваната във водопроводната мрежа вода отговаря на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и същата може да се ползва за питейно-битови цели.