ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до Мария Шленкер

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Мария Шленкер, в качеството и на заинтересовано лица по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 57861.501.147 по КККР на с. П. Чунчево, община Каварна), че е изработен Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за част от улична регулация между О.Т. 51 и О.Т.53 и образуване на нов самостоятлен УПИ в кв. 4 и кв. 9 по плана за регулация /ПР/ на с. П. Чунчево, общ. Каварна, идентичен с ПИ с идентификатор 57861.501.62 по КК и КР на с. П. Чунчево, общ. Каварна.
С предложението за ПУП – ИПР за част от кв. 4 и кв. 9 по РП на с. П. Чунчево, общ. Каварна се предвижда заличаване на уличната регулация между О.Т.51 и О.Т.53, като се образува нов УПИ IV в кв.4 и кв.9 по РП на с. П. Чунчево, обш. Каварна, идентичен с ПИ с идентификатор 57861.501.62 по КК и КР на с. П. Чунчево, общ. Каварна.
Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестициите“ при общ. Каварна, като при желание заинтересованите лица, може да се запознаят с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Каварна в 14 дневен срок, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ от обявяването на настоящото съобщение.