ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до Дучо Дучев и Жечка Дучева

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Дучо Дучев и Жечка Дучева, в качеството им на заинтересовани лица по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственици на имот с идентификатор 35064.501.2425 по КККР на гр. Каварна, община Каварна), че е изработен Подробен устройствен план /ПУП/-План за застрояване /ПЗ/ за УПИ III-2424 и УПИ V-2329 в кв. 335 по РП на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич.
С предложението за ПУП – ПЗ за УПИ III-2424 и УПИ V-2329 в кв. 335 по /РП/ гр. Каварна, община Каварна се предвиждат ограничителни и задължителни застроителни линии в Устройствена зона „Ц” при следните условия: П застр. ≤ 50%; К инт. ≤ 2,0; П озел. ≥ 50%; Начин на застрояване – „д“.
Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестициите“ при общ. Каварна, като при желание заинтересованите лица, може да се запознаят с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Каварна в 14 дневен срок, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ от обявяването на настоящото съобщение.