ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до Христо Водкаджиев

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Христо Водкаджиев (Собственик на част от имот с идентификатор 35064.501.2454 по КК и КР на гр. Каварна, общ. Каварна) в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, че е издадена Заповед № 1440/29.12.2023 г. на Кмета на община Каварна, с която е одобрен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ XIV в кв. 81 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна.
Заповедта подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Добрич, чрез община Каварна в 14 дневен срок от съобщаването.