ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ПРОТОКОЛ От 29.01.2024г. от заседание на комисията, определена със Заповед № 1429/19.12.2023г.

От 29.01.2024г. от заседание на комисията, определена със Заповед № 1429/19.12.2023г.на кмета на община Каварна за провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет в община Каварна

Днес 29.01.2024г. в сградата на община Каварна, ул.“Добротица“ №26 се проведе заседание на комисията назначена със заповед №1429/19.12.2023г. на кмета на община Каварна за провеждане на процедура за подбор на трима външни членове на одитния комитет на община Каварна.

На заседанието присъстваха всички членове на комисията , както следва:

Председател:

Мариян Енчев  - вътрешен одитор

1.         Митко Недев -  зам. кмет

2.         Йордан Стоянов – директор дирекция „УТЕИИД“

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.         Разглеждане на постъпилите в деловодството на община Каварна, заявления и документи от кандидатите за външни членове на одитния комитет на община Каварна и вземане на решение за допускане на подбора чрез интервю.

2.         Определяне на скала за оценка на допуснатите до интервю кандидати и методика за изчисляване на общата оценка на кандидата.

3.         Определяне на дата, час и място за провеждане на интервюто.

По точка първа от дневния ред:

В определения срок за прием на документи /до 22.01.2024г. вкл./ в деловодството на община Каварна е постъпило само едно заявление за участие.

Комисията установи, че е подадено само едно заявление от кандидата:

-           Галин Димитров Георгиев.

Комисията единодушно реши следното:

Няма да се разглеждат постъпилите документи, тъй като кандидата е единствен и не са налице обстоятелствата заложени в обявлението за процедура за подбор на външни членове за одитен комитет в община Каварна.