ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до Манол Манолов

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Манол Манолов, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 05009.501.145 по КККР на с.Божурец, община Каварна), че е изработен Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ VIII в кв. 17 по регулационния план /РП/ на с. Божурец, община Каварна, обл. Добрич.
С предложението за изготвяне на ПУП – ИПР се предвижда съвместяване на регулационните линии на УПИ VIII в кв. 17 по РП на с. Божурец в съответствие с кадастралните граници на ПИ 05009.501.146 и ПИ 05009.501.147 по КК и КР на с. Божурец, общ. Каварна, като се образуват двап нови самостоятелни УПИ в кв. 17 по /РП/ на с. Божурец, общ. Каварна.
С предложението за ПУП-ПЗ се предлага изработване на План за застрояване /ПЗ/ за новообразуваните УПИ в кв. 17 по регулационния план /РП/ на с. Божурец, община Каварна със определени ограничителни застроителни линии в Устройствена зона „Жм” при следните условия: П застр. ≤ 60%; К инт. ≤ 1,2; П озел. ≥ 40%; Начин на застрояване – „е” и H до 7 м.
Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестициите“ при общ. Каварна, като при желание заинтересованите лица, може да се запознаят с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Каварна в 14 дневен срок, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ от обявяването на настоящото съобщение.