ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до Тихомир Иванов

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Тихомир Иванов, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 72693.154.33.2.3 по КККР на с.Топола, община Каварна), че е изработен Подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване /ПЗ/ за УПИ Х-68 кв.1 по РП на КК „Карвуна“, м-ст „Иканталъка“ общ. Каварна, обл. Добрич.
С предложението за ПУП – ПЗ за УПИ Х-68 в кв. 1 по РП на КК „Карвуна“, м-ст „Иканталъка“,община Каварна се определят ограничителни застроителни линии в устройствена зона „Ок“ и следните: П.застр. до 20%, К. инт. до 0,5, П.озел. от 70%, h ≤ 7,5м,начин на застрояване „е ”.
Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестициите“ при общ. Каварна, като при желание заинтересованите лица, може да се запознаят с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Каварна в 14 дневен срок, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ от обявяването на настоящото съобщение.