ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до Мартин Цветанов

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Мартин Цветанов, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Съсобственик на имот с идентификатор 35064.501.2500 по КККР на гр. Каварна, община Каварна), че е изработен Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ ХIII-2471 и УПИ XIV-3295 в кв. 324 по регулационния план /РП/ на гр. Каварна, общ. Каварна.
С предложението за изготвяне на ПУП – ИПР се променя междусъседската регулационна линия между УПИ XIII-2471 и УПИ XIV-3295 в кв. 324 по РП на гр. Каварна, община Каварна, като се образува нов самостоятелен УПИ.
С предложението за ПУП-ПЗ се предлага изработване на План за застрояване /ПЗ/ за новообразувания УПИ в кв. 324 по регулационния план /РП/ на гр. Каварна, община Каварна със определени ограничителни застроителни линии в Устройствена зона „Ц” при следните условия: П застр. ≤ 50%; К инт. ≤ 2; П озел. ≥ 50%; Начин на застрояване – „е”.
Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестициите“ при общ. Каварна, като при желание заинтересованите лица, може да се запознаят с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Каварна в 14 дневен срок, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ от обявяването на настоящото съобщение.