ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до Димитър Танчев

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Димитър Танчев (Собственик на имот с идентификатор 07257.501.135 по КК и КР на с. Българево, общ. Каварна) в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, че е издадена Заповед № 1187/02.10.2023 г. на Кмета на община Каварна, с която е одобрен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ VI-55 в кв.8 по РП на с. Българево, община Каварна, обл. Добрич.
Заповедта подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Добрич, чрез община Каварна в 14 дневен срок от съобщаването.