ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 02.11.2023 год. от 14,00 часа в заседателната зала на Община Каварна ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на терен на петно № 10 по схема за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, в поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 35064.501.9969  по КККР на гр. Каварна (ул. „Георги Кирков“ № 14 –общински пазар), с площ 10,00 кв.м. за извършване на търговска дейност. Срока на договора за наем - 5 години. Начална наемна тръжна месечна цена за терена- 50,00 лв. без ДДС. Тръжните документи  на цена 10.00 лв .се заплащат на касата в общината на ул. ”Добротица” № 26, до 17.00 часа на 27.10.2023 г., същите се получават в стая № 206. Депозитна вноска в размер на 60,00 лв. се внася на касата на Община Каварна до 17.00 часа на 30.10.2023 г. Срок за подаване на документите за участие в търга  до 17.00 часа на 31.10.2023 г., в деловодството на Община Каварна, ул. ”Добротица” № 26. Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. Не се допускат до участие в търга физически и юридически лица, които имат задължения по чл. 162, ал. 2 по ДОПК и/или са „свързани лица“ по смисъла на § I ДР на Търговския закон.                

Необходими документи за участие:

1.   Квитанции за закупени тръжни книжа и Вносна бележка за внесен депозит;

2. Актуално удостоверение от НАП, на участника за липса на задължения към държавата;

3. Нотариално заверено пълномощно (в случай, че участникът се представлява от пълномощник);

4. Декларации, че участникът е запознат с условията на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен с клаузите на проекто - договора;

5. Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна и общината;

6.  Декларация съгласие за обработка на лични данни;

          

Справки на тел.: 0570/8-18-19.