ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до Тодор Филев

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Тодор Филев (Собственик на имот с идентификатор 05009.501.128 по КК и КР на с. Божурец, общ. Каварна, представляващ УПИ ХIХ-128 в кв. 10 по РП на с . Божурец) в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, че е издадена Заповед № 1137/12.09.2023 г. на Кмета на община Каварна, с която е одобрен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ ХХ и УПИ XXI в кв.10 по РП на с. Божурец, община Каварна, обл. Добрич.
Заповедта подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Добрич, чрез община Каварна в 14 дневен срок от съобщаването.