ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до Иван Цонев

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Иван Цонев, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 66113.501.150 по КККР на с. Селце, община Каварна), че е изработен Подробен устройствен план /ПУП/- Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ VIII в кв.17 по РП на с. Селце, общ. Каварна, обл. Добрич.
С предложението за изготвяне на ПУП – ИПР за УПИ VIII в кв.17 по РП на с. Селце, община Каварна се предвижда привеждане на регулационните линии на УПИ VIII в кв.17 по РП на с. Селце, община. Каварна в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 66113.501.149 по КК и КР на с. Селце, община Каварна, като се обрзува нов самостоятелен УПИ в кв. 17 по РП на с. Селце, общ. Каварна.
Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестициите“ при общ. Каварна, като при желание заинтересованите лица, може да се запознаят с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Каварна в 14 дневен срок, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ от обявяването на настоящото съобщение.