ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до Яна Динкова

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Яна Динкова (Собственик на имот с идентификатор 05009.501.384 по КК и КР на с. Божурец, общ. Каварна, представляващ УПИ II в кв. 11 по РП на с . Божурец) в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, че е издадена Заповед № 656/17.05.2023 г. на Кмета на община Каварна, с която е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за част от кв.11 по РП на с. Божурец, общ. Каварна, в обхвата на ПИ с идентификатор 05009.501.383 по КК и КР на с. Божурец, общ. Каварна, обл.Добрич.
Заповедта подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Добрич, чрез община Каварна в 14 дневен срок от съобщаването.