ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявление за издадена Заповед № 674/23.05.2023 г. на кмета на Община Каварна.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 674/23.05.2023 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ LX-282 в кв. 25 по РП на СО Топола, общ. Каварна.