ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до Невена Николова

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Невена Николова (Собственик на имот с идентификатор 05009.501.166 по КК и КР на с. Божурец, общ. Каварна, представляващ УПИ XXII в кв.4 по РП на с . Божурец) в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, че е издадена Заповед № 495/20.04.2023 г. на Кмета на община Каварна, с която е одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ II-18 и УПИ ХХ-18 в кв. 4 по РП на с. Божурец, общ. Каварна, обл.Добрич.
Заповедта подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Добрич, чрез община Каварна в 14 дневен срок от съобщаването.