ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до н-ци на Александър Манев

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на н-ци на Александър Манев, в качеството им на заинтересовани лица по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственици на имот с идентификатор 05009.501.267 по КК и КР на с. Божурец, общ. Каварна), че е издадена Заповед № 656/17.05.2023 г. на Кмета на община Каварна, с която е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за част от кв. 11 по РП на с. Божурец, общ. Каварна в обхвата на ПИ 05009.501.383 по КК и КР на с. Божурец, общ. Каварна, обл.Добрич Заповедта подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Добрич, чрез община Каварна в 14 дневен срок от съобщаването.