ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до Янка Денева

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Янка Денева, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35746.501.114 по КККР на с. Камен бряг, представляващ УПИ V в кв.21` по регулационния план на с. Камен бряг , община Каварна), че е изработен Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ IV-113 в кв. 21 ` по РП на с. Камен бряг, общ. Каварна, обл. Добрич.
С предложението за изготвяне на ПУП – ИПР се предвижда привеждане на регулационните линии на УПИ IV-113 в кв. 21` по регулационния план /РП/ на с. Камен бряг, общ. Каварна в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 35746.501.113 по КК и КР на с. Камен бряг, общ. Каварна, като се обрзува нов самостоятелен УПИ.
С предложението за ПУП-ПЗ се предлага изработване на План за застрояване /ПЗ/ за новообразувания УПИ в 21` по регулационния план /РП/ на с. Камен бряг, община Каварна със определени ограничителни застроителни линии в Устройствена зона „Жм” при следните условия: П застр. ≤ 60%; К инт. ≤ 1,2; П озел. ≥ 40%; h ≤ 3 ет. (≤ 10 м); Начин на застрояване – „е”.
Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестициите“ при общ. Каварна, като при желание заинтересованите лица, може да се запознаят с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Каварна в 14 дневен срок, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ от обявяването на настоящото съобщение.