ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до Ася Касабова

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Ася Касабова , в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 07257.501.357 по КККР на с. Българево), че е издадена Заповед № 453/13.04.2023 г. на Кмета на община Каварна, с която е одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ V, УПИ VI и УПИ XVI в кв. 55 по РП на с. Българево, общ. Каварна .Заповедта подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Добрич, чрез община Каварна в 14 дневен срок от съобщаването.