ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявление за издадена Заповед № 640/12.05.2023 г. на кмета на Община Каварна.

Обявление за издадена
Заповед № 640/12.05.2023 г. на кмета на Община Каварна.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 640/12.05.2023 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ V-81 и УПИ XXVIII-81 в кв. 15 по РП на с. Топола, общ. Каварна.