ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявления за издадени заповеди

Обявление за издадена
Заповед № 563/09.05.2023 г. на кмета на Община Каварна.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 563/09.05.2023 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ ХV в кв. 6 по РП на гр. Каварна, общ. Каварна.

Обявление за издадена
Заповед № 594/09.05.2023 г. на кмета на Община Каварна.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 594/09.05.2023 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План - схема /ПС/ за „Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV от съществуващ стълб № 7 на въздушна мрежа НН електрозахранена от МТП № 2 Топола с 5 бр. Нови СБС и електромерно табло тип ТЕМО монтирано на стълб № 7.5 пред УПИ XVIII, кв. 48 (идентичен с ПИ 72693.511.83), по плана на СО Топола, с. Топола, общ. Каварна“.