ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

На вниманието на всички заинтересовани лица

Във връзка с чл. 9, ал. 3 от Наредба № 5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти собственост на община Каварна и за условията и редът за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на община Каварна община Каварна съобщава, че има проявен интерес към безвъзмездното ползване на Стадион „Калиакра“ – гр. Каварна, ул. „Сава Ганчев“ № 29. Кандидатурите за безвъзмездно ползване на спортния обект могат да бъдат подавани в деловодството на община Каварна със заявление по образец към Наредба № 5 – Приложение № 2 в срок до 06.06.2023 г.

Към съответното заявление кандидатите е необходимо да приложат следните документи:

- Декларация за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка на лицето по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;

- Справка по (приложение № 3) от настоящата наредба;

- Справка - информация от  спортния клуб или организация и треньор на щат;

- Справка - информация от съответната федерация, в която членува спортния клуб с поименен списък на картотекираните състезатели, възрастови групи, национални състезатели и подготвителни групи.