ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с проект: „Подобряване на природозащитното състояние на степно природно  местообитание 62СО в защитена зона BG0000573 “Комплекс Калиакра“ чрез закупуване на  земи“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос 3 „Натура 2000 и  биоразнообразие“, Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна заедно с община Балчик, Каварна и Шабла Ви уведомяват, че ще се проведат информационни дни по населени места, попадащи в обхвата на проекта.

Поканата е към всички заинтересовани страни, чиито имоти попадат в Защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ и местообитание "Понто-Сарматски степи" (с. Тюленово, община Шабла, област Добрич, с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, с. Свети Никола, община Каварна, област Добрич, с. Божурец, община Каварна, област Добрич, с. Топола, община Каварна, област Добрич), за следните дни:

 

12 май 2023г., с начален час 10.30 часа, в сградата на Община Балчик, ет.1/служебен вход/, Залата на Общински съвет;

16  май 2023г., с начален час 10.30 часа, заседателна зала, ет.1, административна сграда на община Каварна, гр. Каварна, ул. „Добротица“ 26;

17 май 2023г., с начален час 10.30 часа, в сграда на НЧ „Народен Будител 1940“ с. Българево;

19 май 2023г., с начален час 10.30 часа, в сградата на кметство с. Тюленово, община  Шабла.

Информационните дни се провеждат във връзка с разясняване процедурата по закупуване на имоти, необходими документи, срокове и други придружаващи въпроси.