ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявления за издадени заповеди

Обявление за издадена
Заповед № 533/27.04.2023 г. на кмета на Община Каварна.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 533/27.04.2023 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ IX-64 и УПИ X-63 в кв.7 по РП на с. Свети Никола, общ. Каварна.

Обявление за издадена
Заповед № 532/27.04.2023 г. на кмета на Община Каварна.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 532/27.04.2023 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ IV и УПИ V в кв. 32 по РП на СО Топола, общ. Каварна.

Обявление за издадена
Заповед № 530/27.04.2023 г. на кмета на Община Каварна.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 530/27.04.2023 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План - схема /ПС/ за „Външно кабелно електрозахранване от БКТП Лагуна Топола до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред ПИ 72693.600.118 (идентичен с УПИ VIII-118, кв. 11), по плана на местност Иканталъка, с. Топола, общ. Каварна и кабелна линия НН от нов РК-3 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 72693.600.118“.