ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до Методи Димитров

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Методи Димитромв , в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 72693.501.88 по КККР на с. Топола), че е издадена Заповед № 378/28.03.2023 г. на Кмета на община Каварна, с която е одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ ХХ в кв. 15 по РП на с. Топола, общ. Каварна .Заповедта подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Добрич, чрез община Каварна в 14 дневен срок от съобщаването.