ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до Тодор Филев

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Тодор Филев собственик на имот с идентификатор 05009.501.128 по КККР на с. Божурец, представляващ УПИ XIХ-128 по РП на с. Божурец, общ. Каварна, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ , че е изработен Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПЗ/ за УПИ ХХ и УПИ ХХI в кв. 10 по РП на с. Божурец, общ. Каварна, обл. Добрич.
С предложението за изготвяне на ПУП – ИПР се предвижда съвместяване на регулационните линии на УПИ ХХ и УПИ XXI в кв. 10 по РП на с. Божурец в съответствие с кадастралните граници на ПИ с идентификатор 05009.501.129 и ПИ с идентификатор 05009.501.130 по КК и КР на с. Божурец, общ. Каварна, като се образуват два нови самостоятелни УПИ в кв. 10 по /РП/ на с. Божурец, общ. Каварна.
С предложението за ПУП-ПЗ се предлага изработване на План за застрояване /ПЗ/ за новообразуваните УПИ в кв. 10 по регулационния план /РП/ на с. Божурец, община Каварна със определени ограничителни застроителни линии в Устройствена зона „Жм” с конкретно предназначение за единия УПИ „за винарска изба“ при следните условия: П застр. ≤ 60%; К инт. ≤ 1.2; П озел. ≥ 40%; h ≤ 3 ет. (≤ 10м); Начин на застрояване – „д”.
Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестициите“ при общ. Каварна, като при желание заинтересованите лица, може да се запознаят с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Каварна в 14 дневен срок, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ от обявяването на настоящото съобщение.