ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на терен включващ две петна с площ от по 1,00 кв.м., петна № 1 и петно № 2 по схема на с. Топола

ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 18.05.2023 год. от 14,00 часа в заседателната зала на Община Каварна

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на терен включващ две петна с площ от по 1,00 кв.м., петна № 1 и петно № 2 по схема на с. Топола, общ. Каварна, находящи се в имот с идентификатор 72693.152.420 по КККР на с. Топола, за разполагане на преместваем обект - бариера, с размери 0,32 м. х 0,22 м. и височина 1 м. и дължина на рамото по 3,00 м., съгласно Заповед № 534/27.04.2023г. на Кмета на община Каварна.

Начална тръжна наемна годишна цена за двете петна е 3,00 лв. без ДДС. Тръжните документи се заплащат на касата в общината на ул. ”Добротица” № 26, до 17.00 часа на 12.05.2023 г., като цената е 10.00 лв. и се получават в стая № 206. Депозитна вноска в размер на 3,60 лв. се внася на касата на Община Каварна до 17.00 часа на 15.05.2023 г. Срокът за подаване на документите за участие в търга е до 17.00 часа на 16.05.2023 г., в деловодството на Община Каварна, ул. ”Добротица” № 26. Оглед – всеки работен ден от 09.00ч. до 16.00ч.                 

    Необходими документи за участие:

1.Квитанция за закупени тръжни книжа и вносна бележка за внесен депозит.

2.Декларация, че участникът е запознат с условията на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен с клаузите на проекто-договора и Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна..

3.Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения към държавата.        4.Нотариално заверено пълномощно,в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.

5.Декларация съгласие (по образец) за обработка на лични данни;

 

Справки на тел.: 0570/8-18-19.