ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд на община Каварна с начин на трайно ползване НИВИ

ОБЩИНА КАВАРНА

ОБЯВЯВА НА 16.05.2023 ГОДИНА ОТ 13.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КАВАРНА

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд на община Каварна с начин на трайно ползване НИВИ, за срок от три стопански години -2023г./2024г., 2024г./2025г. и  2025г./ 2026г. до прибиране на реколтата. Обект на търга са имотите по землища с посочени общи площи, начална тръжна годишна наемна цена и депозитна вноска, както следва:

№ по ред

Землище

Обща площ в дка

Единична наемна цена на декар в лв.

Начална наемна цена в лв. за обща площ

Депозитна вноска

10% от началната цена в лв.

1

Каварна

749.175

100.00

74917.50

7491.75

2

Белгун

345,835

100.00

34583.50

3458.35

3

Било

501.396

100.00

50139.60

5013.96

4

Божурец

218.279

100.00

21827.90

2182.79

5

Българево

621.141

100.00

62114.10

6211.41

6

Видно

288.900

100.00

28890.00

2889.00

7

Вранино

454.140

100.00

45414.00

4541.40

8

Иречек

58.761

100.00

5876.10

587.61

9

Крупен

290.321

100.00

29032.10

2903.21

10

Могилище

301.334

100.00

30133.40

3013.34

11

Нейково

343.732

100.00

34373.20

3437.32

12

Пор. Чунчево

404.224

100.00

40422.40

4042.24

13

Раковски

179.991

100.00

17999.10

1799.91

14

Св. Никола и с.Камен бряг

44.027

100.00

4402.70

440.27

15

Селце

212.449

100.00

21244.90

2124.49

16

Септемврийци

916.049

100.00

91604.90

9160.49

17

Топола

50.387

100.00

5038.70

503.87

18

Х. Димитър

350.603

100.00

35060.30

3506.03

19

Челопечене

201.874

100.00

20187.40

2018.74

          Тръжните документи се закупуват от касата на общината всеки работен ден от 08.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч  до 09.05.2023г., като цената на един комплект за всяко землище поотделно е 10.00 лв. и се получават от стая № 206 в сградата на община Каварна на ул.”Добротица”№26.

          Депозитната вноска за всяко землище поотделно да постъпи до 17.00ч. на 10.05.2023 год. по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич  BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF.

          Срока за подаване на заявленията е всеки работен ден от 08.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч. до 11.05.2023г. в деловодството на община Каварна.

           Необходими документи за участие: 1. Квитанции за закупени тръжни книжа; 2. Вносна бележка за внесен депозит; 3. Декларация, че участникът е получил от община Каварна, цялата тръжна документация и е запознат с условията на търга; 4. Декларация, че участникът е запознат с проекто – договора и се задължава да го спазва; 5. Декларация за оглед на обекта; 6. Декларация, че участникът няма непогасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна, общината, Държавен фонд земеделие, Държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ; 7. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения към държавата; 8.  Декларация съгласие за обработка на лични данни; 9. Нотариално заверено пълномощно (в случай, че кандидатът се представлява от пълномощник).

  Информация за земеделските земи, обект на търга може да се получи всеки работен    ден в стая № 206 ет.2 в сградата на  община  Каварна, ул.”Добротица” № 26.                   

Справки на тел.:  0570/ 8-18-19.