ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд на община Каварна в землището на с.Вранино

ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 11.05.2023г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Община Каварна

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд на община Каварна в землището на с.Вранино, за срок от три стопански години (2023/2024, 2024/ 2025, 2025/ 2026) до прибиране на реколтата на основание заповед № 485/ 19.04.2023г. на кмета на община Каварна.

           Обект на търга е поземлен имот с идентификатор 12173.17.225 по КККР на с. Вранино с площ от 40,140 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, смесен начин на трайно ползване.

  Началната тръжна годишна наемна цена на имота обект на търга е 4014,00 лева без ДДС. Тръжните документи се закупуват от касата на общината всеки работен ден до 05.05.2023г., като цената е 10.00 лв. и се получават от стая № 206 в сградата на община Каварна на ул.”Добротица”№26. Депозитната вноска  в размер на 401,40 лева да постъпи до 17.00ч. на 09.05.2023г. по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич  BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF или на касата на общината. Срока за подаване на заявлението с приложените документи е всеки работен ден, до 17.00ч. на 10.05.2023г. в деловодството на община Каварна. Оглед – всеки работен ден от 09.00ч. до 16.00ч.

Необходими документи за участие: 1. Квитанции за закупени тръжни книжа; 2. Вносна бележка за внесен депозит; 3. Декларация, че участникът е получил от община Каварна, цялата тръжна документация и е запознат с условията на търга; 4. Декларация, че участникът е запознат с проекто – договора и се задължава да го спазва; 5. Декларация за оглед на имота; 6. Декларация, че участникът няма непогасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна, общински поземлен фонд, Държавен фонд земеделие, Държавен поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.; 7. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма непогасени задължения към държавата, 8.  Декларация съгласие за обработка на лични данни; 9. Нотариално заверено пълномощно (в случай, че кандидатът се представлява от пълномощник).

 Справки на тел.:  0570/ 8-18-19.